Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente KatwijkGemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Vacature

Over Katwijk

De gemeente Katwijk kent ruim 64.000 inwoners verdeeld over de kernen: Katwijk aan Zee; Rijnsburg, Katwijk aan den Rijn en Valkenburg. In de raad van de gemeente zijn elf partijen actief. De coalitie heeft recent het akkoord ‘Samen voor het Katwijk van morgen’ getekend en CDA, ChristenUnie, SGP en Gemeentebelangen vormen het College van B & W.

Vijf wethouders vormen samen met de burgemeester het College van B & W. De organisatie kent een tweehoofdige directie. Naast de concernstaf zijn er zes afdelingen waarbinnen verschillende teams functioneren. Er is momenteel een interim- gemeentesecretaris actief. Binnen de organisatie zijn ruim 480 medewerkers actief. Katwijk is al enige tijd bezig met het bouwen aan een organisatiecultuur waarin continue verbeteren centraal staat. Oogmerk is dat de organisatie meegroeit met de groei en ambitie van de gemeente en de daarbij behorende positie in de regio. Uiteindelijke doelstelling is het leveren van een uitstekende dienstverlening aan de inwoners en het bevorderen dat de organisatie meer van ‘buiten naar binnen’ functioneert. Binnen Katwijk wordt met LEAN gewerkt. De organisatie kenmerkt zich door loyale en betrokken medewerkers die het goed voor hebben met de inwoners en ambities van de gemeente.

Katwijk wil de komende jaren meer opgaven gestuurd gaan werken; de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen; het eigenaarschap van medewerkers bevorderen en stimuleren en de samenhang tussen de disciplines verbeteren. Daarnaast is er behoefte aan rolvastheid. Katwijk wil een meer flexibele organisatie zijn die soepeler inspeelt op de veranderingen in de samenleving en die om kan gaan met de andere rol die van de ambtenaar wordt verwacht. Meer faciliterend, vraaggericht en gericht op het bevorderen van participatie. Meer info kunt u vinden op www.katwijk.nl

Opdracht voor de gemeentesecretaris

 • Het bevorderen en vormgeven van opgavegestuurd werken in de gemeente om in samenhang aan de opgaven van de gemeente te werken. 
 • De relaties versterken tussen organisatie en college en binnen de organisatie. 
 • Het op een proactieve wijze uitdragen, bevorderen en nakomen van een cultuur waarin mensen elkaar in een veilige werkomgeving aanspreken op houding en gedrag en waarin een afspraak ook een afspraak is.
 • Het verder gebruik maken en versterken van de professionaliteit van medewerkers en het bevorderen van eigenaarschap en professionele ontwikkeling van medewerkers en het benutten van diversiteit.
 • Alert zijn op rolvastheid van medewerkers en bestuur en hen hierop aanspreken indien nodig.

En dit alles naast de reguliere taken:

 • Eerste adviseur van het College van B&W;
 • Eindverantwoordelijke (algemeen directeur) voor de organisatie;
 • WOR-bestuurder. De volgende rollen zijn van belang voor een optimale invulling van de positie

Verbinder

De gemeentesecretaris heeft hart voor de gemeente en oog voor specifieke opgaven zoals participatie. We zoeken iemand die actief in contact is met de collega’s, bestuur en met de omgeving. Een leider die ruimte geeft aan professionele medewerkers. De basis van het leiderschap is de combinatie van loslaten en verbinden. Loslaten door te sturen op vertrouwen in plaats van op controle waardoor medewerkers bewegingsruimte ervaren en het beste van zichzelf kunnen geven.

Leiderschap en boegbeeld

Van de gemeentesecretaris wordt leiderschap en zichtbaarheid gevraagd. De secretaris is een strategische partner van het bestuur en de samenleving. Vanuit de combinatie coachend leiderschap (gericht op het stimuleren en faciliteren van medewerkers) en sturen vanuit het (bestuurlijk en organisatorisch) kader ontstaat ruimte waarin medewerkers de verantwoordelijkheid krijgen zelf invulling te geven aan hun werk. De effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening staan altijd voorop. Bij het gewenste leiderschap hoort ook feedback geven en ontvangen en tegenspraak organiseren. Het gewenste voorbeeldgedrag is: openheid, toegankelijkheid en betrokkenheid. Binnen de directie stimuleert de gemeentesecretaris gedeeld leiderschap.

Organisatie-ontwikkelaar

De kandidaat heeft ruime ervaring met processen van organisatieontwikkeling en de implementatie daarvan. De kandidaat kan inspireren om vernieuwing en verbetering in te zetten en doet dit door meer van buiten naar binnen te functioneren en flexibeler om te gaan met de vragen vanuit de samenleving. Kan verwachtingen helder formuleren en mensen daarin meenemen. De kandidaat combineert mensgerichte eigenschappen (contact maken en mensen boeien en binden) met zakelijke eigenschappen (doelen formuleren en monitoren).

Besluitvaardig en communicatief

Voor een goede invulling van deze verantwoordelijkheden staat de gemeentesecretaris/algemeen directeur vóór en achter de gemeentelijke organisatie en is vaardig in het balanceren tussen de ambities van het college en de middelen (mensen en geld) waarmee deze gerealiseerd kunnen worden. De gemeentesecretaris is in staat om heldere keuzes te maken, prioriteiten te stellen en hierover helder en verbindend te communiceren met bestuur, omgeving en ambtelijke organisatie. Investeert in een goede en constructieve relatie met de Ondernemingsraad vanuit de rol van WOR-bestuurder.

Visionair en politiek-bestuurlijk sensitief

De gemeentesecretaris is contextgericht, goed geïnformeerd over maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen (regionaal en landelijk) en weet deze kennis effectief te benutten. Weegt af welke netwerken relevant zijn om zelf te onderhouden en welke door anderen onderhouden kunnen worden. Heeft een visie op de rol van de overheid en op de ontwikkeling naar participatie van inwoners en betrokkenen. Mede vanuit deze visie worden portefeuillehouders en de burgemeester bij complexe en politiek gevoelige dossiers optimaal ondersteund en wordt er zorg gedragen voor het

collectief van het college. Er is een sterk ontwikkelde antenne voor politiek-bestuurlijke (college, Raad) en maatschappelijke vragen en de kandidaat handelt daarnaar en neemt initiatief indien nodig. Daarnaast investeert de kandidaat in een goed functionerende driehoek van burgemeester, griffier en gemeentesecretaris.

Functie-eisen

We zoeken een kandidaat met ruime managementervaring (bij voorkeur als eindverantwoordelijke). Beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne en heeft ervaring in een complexe politiek bestuurlijke context. De kandidaat beschikt over academisch werk- en denkniveau, strategische denkkracht en heeft ervaring met organisatieontwikkeling en implementatie. Heeft ruime kennis van bedrijfsvoering en van sturing van complexe organisaties en is zich bewust van de veranderende rol en positie van de gemeente. Is omgevingsgericht, daadkrachtig en innovatief. Is zich bewust van de rol en positie van medezeggenschap en investeert in een gedegen en vertrouwenwekkende relatie met de Ondernemingsraad. Beschikt over voor de functie relevante netwerken of bouwt deze op en onderhoudt ze.

Persoonskenmerken

Onafhankelijk, betrokken, omgevingsbewust, toegankelijk en open.

Procedure en condities

Katwijk biedt een aanstelling voor onbepaalde tijd in schaal 16 met een maximum van € 107.000,- per jaar.

Castanho verricht de voorselectie voor de gemeente Katwijk en voert selectiegesprekken met enkele kandidaten. Daarna vindt er een voordracht plaats aan de opdracht en hebben een selectie- en een adviescommissie gesprekken met enkele kandidaten.

 • De gesprekrondes bij Katwijk zijn gepland op vrijdag 12 en vrijdag 19 oktober.
 • Het assessment (indien van toepassing) vindt in de 3e week van oktober plaats.
 • Het college van B&W neemt een benoemingsbesluit vóór eind oktober 2018.
 • Kandidaat start zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden in elk geval op 1 januari 2019.

Een referentiecheck maakt deel uit van de procedure maakt deel uit van de procedure.

Solliciteren of meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr. 06-20303256. U kunt reageren tot 24 september 2018 via www.castanho.nl/vacatures. Als u uw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Spoedig na de responsperiode, informeren wij u over het vervolg van de procedure.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Ellen Bruin van Gemeente Katwijk ( 06-20303256)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Binnen de gemeente Katwijk spannen wij ons dagelijks in om de beste dienstverlening te leveren. Om dit te bereiken halen wij iedere dag het beste uit onszelf, zijn wij continu op zoek naar verbeteringen in ons werk en voeren deze ook door.

De omgeving verandert. De verwachtingen vanuit de burger en het bedrijfsleven - onze klanten - veranderen. De gemeentelijke organisatie wordt het centrale dienstverleningsloket van de overheid. Het rijk hevelt taken over naar de gemeenten. Mede door de economische situatie wijzigt het toekomstperspectief.

Een grote uitdaging voor wie bij de gemeente werkt. De organisatie verandert mee met alle omstandigheden: een slimme, procesgerichte organisatie die zich dagelijks inspant om de beste gemeentelijke dienstverlener van Nederland te worden.

meer over Gemeente Katwijk

Adres

Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk

071 4065000