Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Soest3 leden voor de Rekenkamercommissie van Gemeente Soest

3 leden voor de Rekenkamercommissie van Gemeente Soest

Vacature

De rekenkamercommissie van de gemeente Soest zoekt drie nieuwe leden.

De rekenkamercommissie van Soest

Voor de inwoners van Soest is het belangrijk dat er een onafhankelijke rekenkamercommissie is. Het betekent dat er nog eens extra goed wordt gekeken naar de besteding van publiek geld. Doet de gemeente de goede dingen en doet ze die goed? Een gemeente die helder verantwoording aflegt over wat er is bereikt en hoe dat is gebeurd, mag rekenen op vertrouwen. De rekenkamercommissie wil met haar onderzoeken een bijdrage leveren aan verbeteringen in het beleid en de uitvoering daarvan. Dit doet zij door zelf transparant te zijn over haar manier van werken, de keuze van de onderzoeksonderwerpen en de resultaten van haar onderzoeken.


De rekenkamercommissie voert jaarlijks één of meer onderzoeken uit. Zij bepaalt zelf de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast. Bij het onderzoek laat zij zich ondersteunen door externe onderzoeksbureaus. De rekenkamercommissie sluit het onderzoek af met conclusies en aanbevelingen en rapporteert hierover aan de gemeenteraad.


De rekenkamercommissie

-         is onafhankelijk;

-         verricht onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het bestuur van de gemeenteraad en het college van gemeente Soest;

-         doet op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen ter verbetering van het beleid;

-         bestaat uit vijf externe leden, waaronder de voorzitter;

-         wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris/onderzoeker.


De diversiteit aan onderzoeksonderwerpen komt tot uitdrukking in de samenstelling van de rekenkamercommissie. Belangrijk is dat binnen de rekenkamercommissie de volgende terreinen vertegenwoordigd zijn:

-         (bestuurs)recht;

-         (gemeente)financiën;

-         management en organisatie;

-         sociaal domein;

-         fysiek domein.


Wie zoeken wij?

Door het aflopen van de benoemingstermijnen (twee maal drie jaar) zoeken wij drie nieuwe leden.


Profiel:

-         academisch werk- en denkniveau;

-         een relevante professionele achtergrond en kennis van het sociale domein, het fysieke domein of (gemeente)financiën;

-         kennis van, inzicht in en gevoel voor politieke verhoudingen en bestuurlijke en ambtelijke processen;

-         ervaring met het doen van onderzoek of het begeleiden van onderzoek;

-         maatschappelijke betrokkenheid;

-         een onafhankelijke instelling;

-         analytisch denkvermogen;

-         in staat om te komen tot een objectief en onafhankelijk oordeel;

-         flexibele beschikbaarheid (gemiddeld drie dagdelen per maand);

-         van kandidaten wordt verwacht dat men van niet meer dan één andere rekenkamer(-commissie) deel uitmaakt.


De onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie staat voorop. Het lidmaatschap is niet verenigbaar met:

-         het ingezetenschap van Soest;

-         het actief politiek betrokken zijn bij één van de politieke partijen in Soest gedurende de laatste vijf jaren;

-         een ambtelijke functie bij de gemeente Soest;

-         een functie bij één van de verbonden partijen of door de gemeente Soest gesubsidieerde instellingen.


Voor een volledig overzicht zie de Gemeentewet.


Wij bieden

Actieve deelname aan een gedreven team dat uiteenlopende onderzoeken doet.

Een vaste maandelijkse vergoeding ad. € 270,55 en een reiskostenregeling.


Solliciteren

Wie zich herkent in bovenstaand profiel kan een korte motivatie met CV sturen vóór 22 september 2019, onder vermelding van vacaturenummer 19-33 naar: solliciteren@soest.nl .

De benoeming van de nieuwe leden zal plaatsvinden in december 2019.

De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op 2 oktober 2019. De tweede ronde selectiegesprekken is op 10 oktober 2019.


Meer informatie?

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij de HR office. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer (035) 609 34 11. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Ton Voortman (voorzitter rekenkamercommissie), bereikbaar via Marjolein Barel-Glashouwer (035 609 35 70 op maandag of donderdag)

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR Administratie van Gemeente Soest ( 035-6093411 )

Over de organisatie

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De organisatie is open en ontwikkelingsgericht en telt 229 medewerkers.

De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Naast de grote uitdagingen binnen zowel het fysieke als het sociale domein, ligt de komende jaren een belangrijke focus op de ontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening en onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is recent een strategische agenda opgesteld.

De in 2016 opgestelde organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest – optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel.

Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

meer over Gemeente Soest

Adres

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 60 93 411