Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmsterdamGriffier (19030348)

Griffier (19030348)

Vacature

Griffier

36 uur

Vacaturenummer: 19030348


De stad

Werken in de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Het kan bij de Gemeente Amsterdam. Amsterdam is een diverse stad, groeit snel en is volop in beweging. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. De komende jaren maakt de stad Amsterdam een ongekende groei door. Tegelijkertijd moet de stad leefbaar en duurzaam blijven voor alle Amsterdammers. De gemeente Amsterdam (14.000 medewerkers) maakt ook een ontwikkelslag door naar een organisatie die toekomstbestendig, efficiënt en modern is met een optimale dienstverlening aan de burgers van de stad. De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit Bestuur en Organisatie, de clusters Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Ruimte en Economie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer i.o., en zeven stadsdelen.


De gemeenteraad

De gemeenteraad staat als democratisch gekozen orgaan aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de kaders voor het beleid en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college voert het dagelijks bestuur over de stad en voert het beleid uit. De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie.


De raadsgriffie verzorgt alles wat procesmatig en logistiek nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies voor te bereiden en goed te laten verlopen, inclusief de verspreiding van de daarvoor benodigde stukken. Daarnaast adviseert en ondersteunt de griffie de gemeenteraad en zijn organen. De griffie, onder leiding van de griffier, bestaat op dit moment uit 17 mensen: griffier, secretaresse raadsgriffier, raadsadviseur/1e plv. griffier, griffiesecretaris/2e plv. griffier, vijf commissiegriffiers, drie commissieondersteuners, vier raadsondersteuners en een raadsvoorlichter.


De griffier

De griffier heeft een sleutelrol in de koppeling tussen de raad en de griffiemedewerkers enerzijds en de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie anderzijds. De griffier wordt benoemd door de gemeenteraad en rapporteert en legt verantwoording af aan het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad). De griffier participeert in een periodiek vierhoeksoverleg met burgemeester, voorzitter van het presidium en gemeentesecretaris.


De griffier:

 • is de eerste adviseur van de gemeenteraad en ondersteunt de raad bij zijn volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende functie, zowel gevraagd als ongevraagd;
 • adviseert en ondersteunt het presidium, het fractievoorzittersoverleg, de burgemeester (in haar hoedanigheid van raadsvoorzitter) en de commissievoorzitters in de uitvoering van hun taak;
 • adviseert raadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen en ondersteunt hen bij eventuele raadsonderzoeken (enquêtes);
 • is de schakel tussen de raad en de ambtelijke organisatie van de gemeente;
 • is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van procedures rond politiek-bestuurlijke besluitvorming in de raad;
 • initieert samen met het presidium de strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken betreffende de raad;
 • faciliteert, bewerkstelligt en bewaakt de informatievoorziening aan raadsleden vanuit het reguliere ambtelijke apparaat en vanuit het college naar de raad;
 • geeft leiding aan de griffie, zet medewerkers in hun kracht en draagt zorg voor verbinding met de rest van de gemeentelijke organisatie;
 • draagt zorg voor borging van logistieke processen en ontwikkeling van griffie naar inhoudelijke dienstverlening als het gaat om advisering ten aanzien van juridische en financiële zaken.


Profiel

Kennis/ervaring:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft gedegen kennis van het staats- en bestuursrecht, en gemeenterecht;
 • beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring in een grote complexe organisatie in een politiek-bestuurlijke context;
 • heeft breed inzicht in politiek bestuurlijke besluitvormingsprocessen.


Persoonskenmerken/competenties:

 • heeft een uitstekend gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;
 • is als leider van de griffie in staat een visie te ontwikkelen over hoe de raadsgriffie zich in de toekomst moet en kan positioneren;
 • beschikt over goed ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden;
 • is een daadkrachtige persoonlijkheid met een op samenwerking gerichte instelling;
 • geeft richting en sturing, is inspirerend en toegankelijk voor anderen;
 • weet te prioriteren en te delegeren, is besluitvaardig, stressbestendig en heeft doorzettingsvermogen.


Aanstelling en salaris

 • De functie is ingeschaald in salarisschaal 16 NRGA (maximaal €7.921 bruto bij 36 uren per week).
 • De aanstelling van de griffier is per 1 augustus 2019; voor de benoemingstermijn wordt een richtsnoer van 5 jaar in acht genomen met de mogelijkheid tot herbenoeming.


De procedure en informatie

Uw schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae kunt u tot en met 14 april 2019 sturen aan: top.vacatures@amsterdam.nl. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Famke Schiff, adviseur management development, bereikbaar op telefoonnummer 06-83627553, email: f.schiff@amsterdam.nl. Of kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze organisatie.


Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.