Gemeente Katwijk

Voorzitter en vier leden van de referendumcommissie

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Katwijk
 • WO

Vacature

Sinds 1 februari 2024 is het houden van een referendum, een niet bindende volksraadpleging, in Katwijk mogelijk. De gemeenteraad laat zich bij vraagstukken rondom een referendum adviseren door een referendumcommissie. De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. De benoeming van de voorzitter en de leden geschiedt voor zes jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming voor zes jaar. Voor deze in te stellen commissie zoekt de gemeenteraad een voorzitter en vier leden.

Op 22 februari is een inleidend verzoek voor een referendum gedaan. De raad heeft op 29 februari het verzoek ingewilligd. De raad behandelt het ontwerp raadsbesluit, over uitbreiding van parkeerregulering, op 14 maart, waarna de fase van een definitief verzoek start. Andere verzoeken zijn er op dit moment niet.

Taken
In Katwijk zijn drie vormen van referenda mogelijk: een referendum over een ontwerp raadsbesluit, een referendum alternatief burgervoorstel en een referendum op volksinitiatief.

De referendumcommissie heeft tot taak de raad te adviseren over:
 • of een volksinitiatief of een referendumverzoek of een alternatief burgervoorstel voldoet aan de voorwaarden;
 • of een alternatief burgervoorstel of een volksinitiatief voldoet aan de vormvereisten;
  de formulering van de vraagstelling bij een referendum;
 • de formulering van de antwoordmogelijkheden van het referendum;
 • de datum van het referendum;
 • wijzigingen van deze verordening.

De commissie houdt toezicht op de correcte uitvoering van deze verordening en een eerlijk verloop van het referendum, en adviseert de raad gevraagd en ongevraagd dienaangaande.

De commissie is belast met de behandeling van klachten over besluiten van de raad inzake referenda, alternatieve burgervoorstellen en volksinitiatieven, de informatievoorziening en de wijze waarop campagnes worden gevoerd.

De griffie levert ambtelijke ondersteuning aan de referendumcommissie.

Jouw profiel
De leden dienen aantoonbaar te beschikken over de volgende kenmerken:
 1. Academisch werk- en denkniveau
 2. Deskundigheid op juridisch gebied of politiek/bestuurskundig gebied of het kiesrecht of burgerparticipatie, waarbij spreiding van expertise moet worden geborgd
 3. Kennis van en inzicht in het functioneren van het openbaar lokaal bestuur.
  Ervaring met lokale referenda strekt tot aanbeveling.
  Beschikbaarheid om op korte termijn de raad te adviseren, gelet op de termijnen in de verordening, is een vereiste.

De voorzitter dient aanvullend te beschikken over:
 1. Goede communicatieve vaardigheden
 2. Leidinggevende ervaring

Het lidmaatschap van de referendumcommissie is onverenigbaar met:
 1. het ingezetenschap van Katwijk;
 2. het actief politiek betrokken zijn bij één van de politieke partijen in Katwijk gedurende de laatste vijf jaren;
 3. het vervullen van een ambtelijke functie bij de gemeente Katwijk gedurende de laatste vijf jaren;
 4. elke vorm van betrokkenheid bij activiteiten in het kader van een referendum anders dan de genoemde taken.

Vergoeding
De leden van de initiatief- en referendumcommissie kunnen aanspraak maken op de vergoedingen genoemd in afdeling 3.4 Commissieleden van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De vergoeding per bijgewoonde vergadering bedraagt € 118,37. Na vaststelling van de werkwijze van de initiatief- en referendumcommissie zal de raad een aanvullende regeling in verband met de bijzondere werkzaamheden vaststellen.

Reageren en meer informatie
Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Huib Kruijt, griffier, via telefoonnummer 06-12453945.

Belangstellenden dienen op basis van het profiel in ieder geval expliciet aan te geven op welk terrein hun deskundigheid ligt, of zij belangstelling voor het voorzitterschap hebben en hoe hun situatie is voor wat betreft de onverenigbare omstandigheden.

Reacties zijn mogelijk tot en met maandag 18 maart. De selectiecommissie, bestaande uit drie raadsleden, nodigt vervolgens kandidaten uit voor gesprekken op dinsdag 26 en woensdag 27 maart, in de avond via Teams. Na het afronden van de selectie zal de commissie de raad een voorstel voor benoeming doen, ter besluitvorming in de vergadering van de raad op 4 april.

Solliciteer nu via de sollicitatiebutton.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Huib Kruijt van Gemeente Katwijk ( +31 6 12453945)
Over de organisatie

Binnen de gemeente Katwijk spannen wij ons dagelijks in om de beste dienstverlening te leveren. Om dit te bereiken halen wij iedere dag het beste uit onszelf, zijn wij continu op zoek naar verbeteringen in ons werk en voeren deze ook door.

De omgeving verandert. De verwachtingen vanuit de burger en het bedrijfsleven - onze klanten - veranderen. De gemeentelijke organisatie wordt het centrale dienstverleningsloket van de overheid. Het rijk hevelt taken over naar de gemeenten. Mede door de economische situatie wijzigt het toekomstperspectief.

Een grote uitdaging voor wie bij de gemeente werkt. De organisatie verandert mee met alle omstandigheden: een slimme, procesgerichte organisatie die zich dagelijks inspant om de beste gemeentelijke dienstverlener van Nederland te worden.

Werkenbijgemeentekatwijk.nl

meer over Gemeente Katwijk >
Adres
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk

Gerelateerde vacatures