Gemeente Gouda

Plaatsvervangende leden Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Gouda
 • 1 - 12 uur
 • HBO · WO

Vacature

Wordt jij straks onderdeel van onze Adviescommissie Omgevingskwaliteit?

De gemeente Gouda is namelijk op zoek naar plaatsvervangende leden voor alle disciplines, oftewel erfgoed & cultuurhistorie, architectuur en stedenbouw & landschap.

‘Gouda is een prachtige en complete cultuurhistorische stad waar rood (gebouwen, stedenbouw), groen (bomen, weilanden, natuurgebieden, oevers) en blauw (water) sterk met elkaar verbonden zijn en niet zonder elkaar kunnen.’ - wethouder Thierry van Vught

De stad Gouda bestaat uit een oude kern die is aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht met daarin vele rijks- en gemeentelijke monumenten. Daaromheen liggen stedelijke, suburbane en landelijke gebieden. In de stad spelen diverse opgaven op het gebied van nieuwbouw, transformatie, renovatie en verduurzaming, maar ook de inpassing van civieltechnische werken, groen- en waterstructuren. Actuele ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de uitbreidingswijk Westergouwe en de herontwikkeling van de Spoorzone. De commissie beoordeelt de omgevingskwaliteit van deze plannen.

De commissie, opdracht en werkwijze
De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) van de gemeente Gouda adviseert gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Zo adviseert zij onder andere over bouwplannen, restauratie van of wijzigingen aan beschermd erfgoed, stedenbouwkundige plannen, maar ook over stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteitsplannen. Naast de advisering als onderdeel van een omgevingsvergunning, adviseert de commissie ook in collegiaal overleg aan gemeentelijke projectleiders en adviseurs of in voorbesprekingen aan architecten, ontwikkelaars en monumenteninspecteurs.

De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vier onafhankelijke, vaste leden met bijzondere kennis op het gebied van erfgoed & cultuurhistorie en architectuur. Op korte termijn wordt daar een vast lid stedenbouw & landschapsarchitectuur aan toegevoegd. Verder heeft de commissie twee oproepleden die kunnen adviseren over archeologie en historische geografie. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die de commissie bijstaat, de vergaderingen voorbereidt en de verslaglegging verzorgd. Van de leden wordt verwacht dat zij affiniteit hebben voor de gemeente Gouda, maar zonder een voor deze functie relevant persoonlijk belang.

Op dit moment komt de commissie tweewekelijks, in twee verschillende samenstellingen, samen. Met de invoering van de Omgevingswet en een verandering in het proces komen er mogelijk meer plannen naar bij de AOK. Hierdoor wordt een andere werkwijze overwogen. Het is niet uitgesloten dat er dan regelmatiger een beroep wordt gedaan op de oproepleden.

De vergaderingen beginnen meestal met de kleine commissie waarna vervolgens de grote commissie van start gaat. Bij de grote commissie zijn alle vaste leden aanwezig, samen met de voorzitter en secretaris. Hier worden de complexe bouwplannen en monumenten besproken. Bij de kleine commissie is de secretaris aanwezig, samen met één lid erfgoed en één lid architectuur. De leden bij de kleine commissie wisselen elke vergadering. In een kleinere samenstelling worden onder andere kleine bouwwerken, reclame-uitingen en dergelijke beoordeeld.

Wat ga je doen?
Ongeacht de discipline die je binnen de commissie hebt ga jij het volgende doen:
 • Bij verhindering van een vast lid in jouw discipline, ben je beschikbaar om in te vallen;
 • Je neemt tenminste vier keer per jaar zitting in een vergadering van de AOK, zodat je een goede kennis krijgt van wat zich in Gouda afspeelt;
 • Je adviseert, samen met de andere leden, het college van B&W gevraagd en ongevraagd vanuit jouw specifieke kennis en kunde;
 • Je neemt deel aan openbare vergaderingen, collegiale overleggen en overleggen met relevante diensten;
 • Bij vertrek van een vast lid is er de mogelijkheid dat een plaatsvervangend lid gevraagd wordt permanente zitting te nemen in de commissie.

Wie ben jij?
Als plaatsvervangend lid van de adviescommissie heb je een affiniteit met en interesse in de stad Gouda. 
 • Je hebt interesse in de historische ontwikkeling van de stad Gouda; 
 • Je bent onafhankelijk ten opzichte van de voorgelegde bouwplannen;
 • Je kan verder kijken dan persoonlijke voorkeur voor (bouw-)stijlen;
 • Je bent in staat zijn om plannen te beoordelen op basis van toekomstwaarde;
 • Met de adviezen weet jij aanvragers te inspireren om nieuwe ontwikkelingen en beleid te integreren in de planvorming en ontwerpen;
 • Je bezit uitstekende analytische eigenschappen; 
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 
 • In de beoordeling heb jij geen ander motief dan een goed resultaat voor de stad en haar bewoners;
 • Je bezit politieke, bestuurlijke, maatschappelijke en sociale sensitiviteit.

Voor de discipline erfgoed & cultuurhistorie ligt de nadruk bij deze vacature op de cultuurhistorische (kunst- / architectuur- en algemeen historische) aspecten bij planbeoordelingen.

Specifieke competenties voor het lid erfgoed & cultuurhistorie:
 • Je hebt (ruime) ervaring in het erfgoedveld en een cultuurhistorische achtergrond;
 • Je hebt ervaring als cultuurhistorisch adviseur bij bouwprojecten op verschillende schaalniveaus;
 • Je hebt ervaring met architectuur, stedenbouw, (historisch) landschap, monumenten en welstand;
 • Je kan (bouwkundige) tekeningen lezen en hebt een goed voorstellingsvermogen hoe initiatieven ingepast worden in de bestaande omgeving;
 • Je hebt affiniteit op het gebied van natuurinclusief en duurzaam ontwerpen;
 • je bent deskundig op het gebied van historische materialen, kleurgebruik en detaillering.

Specifieke competenties voor het lid architectuur:
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring als architect;
 • Je hebt ervaring op verschillende schaalniveaus en met verschillende mate van stedelijkheid;
 • Je bent deskundig/ervaren op het gebied van natuurinclusief en duurzaam ontwerpen;
 • Je hebt affiniteit op het gebied van stedenbouw;
 • Je bent ervaren als ontwerper van nieuwbouw en transformatie;
 • Je hebt ervaring in het conceptueel benaderen van plannen;
 • Je hebt deskundig op het gebied van materialen en detaillering.

Specifieke competenties voor het lid stedenbouw & landschap:
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring als stedenbouwkundige en/of landschapsarchitect;
 • Je bent ervaren als ontwerper op verschillende schaalniveaus en met verschillende mate van stedelijkheid;
 • Je hebt ervaring met integrale en conceptuele advisering, waarbij aandacht is voor de samenhang tussen de stedenbouwkundige opzet en de consequente doorvertaling daarvan in het ontwerp van de openbare ruimte en in de architectonische opzet op hoofdlijnen;
 • Je bent deskundig op het gebied van natuurinclusief en duurzaam ontwerpen;
 • Je hebt een sterke affiniteit met architectuur;
 • Je hebt ervaring met het ontwerp van openbare ruimte; 
 • Je bent deskundig op het gebied van materialen en beplanting. 

Wat bieden wij?
Als lid van de onafhankelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit ben je niet bij de gemeente Gouda in dienst. Vergoeding voor het werk dat je doet voor de commissie zal gebeuren op basis van de gemaakte vergaderuren. Hiervoor hanteert de gemeente een vast uurtarief van €112,50, die voor alle leden gelijk is. Daarnaast wordt uitgegaan van standaard 1 uur voorbereidingstijd per vergadering. Verder ontvang je een vergoeding voor de gemaakte kosten met het openbaar vervoer of gereden kilometers.

Het overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) is een vereiste. Wij faciliteren het aanvragen van de VOG. 

Enthousiast?
Lever jij als lid van de adviescommissie graag een bijdrage aan de omgevingskwaliteit van de gemeente Gouda? Solliciteer kan tot en met zondag 11 juni via de button of het sollicitatieformulier.

Meer weten?
Meer informatie over de functie kun je opvragen bij Laura Amsing, Secretaris Adviescommissie Omgevingskwaliteit, via 06-48135546.

Voor vragen over de procedure kan je terecht bij Alexandra Snouck Hurgronje, recruiter afdeling HRM, via 06-43385523. 

Sollicitatieprocedure

Na de sluitingstermijn van de vacature krijg je zo snel mogelijk een reactie op jouw sollicitatie. Na een eerste selectie benaderen we de kandidaten voor een sollicitatiegesprek. We houden maximaal 2 sollicitatiegesprekken. Afhankelijk van de geldende maatregelen zullen de gesprekken fysiek of via Teams plaatsvinden. De startdatum is rond 2 oktober, maar in ieder geval niet eerder.

Van al onze nieuwe collega’s vragen we een verklaring omtrent gedrag (VOG).    
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Alexandra Snouck Hurgronje van Gemeente Gouda ( )
Over de organisatie

In Gouda is er een relatieve grote instroom in Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en daarmee gepaard gaande relatief hoge inzet van specialistische hulp. De gemeente wil mogelijkheden voor het project "de trap af" een impuls geven door het aanstellen van een

meer over Gemeente Gouda >
Adres
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda

Gerelateerde vacatures