Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

gemeente Vlaardingensenior accounthouder sociaal domein

senior accounthouder sociaal domein

Vacature

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad.

Samen werken we aan beloofde  resultaten, met ruimte om te leren én een gevoel van trots.

De gemeente Vlaardingen heeft een vacature voor de functie van:

senior accounthouder sociaal domein

36 uur  per week, 100%

Algemene informatie

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) werkt professioneel samen en luistert naar de wensen van instellingen en bewoners. Dit op basis van de opdracht vanuit het college van B&W, verwoordt in de programmabegroting. MO is gericht op een gezonde maatschappelijke ontwikkeling van Vlaardingen als een stad in balans. Per 1 november 2015 zijn binnen de afdeling MO, in het team Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO) de onderdelen van het Sociaal Domein breed vertegenwoordigd.  Het gaat hierbij niet alleen om jeugd en Wmo, maar ook om bijvoorbeeld inburgering en volwasseneneducatie. Het team JMO bestaat uit drie clusters die onderling afhankelijk zijn: ‘Basis in de Samenleving (BIS)’, ‘Toegang en Regie’ en ‘Maatwerk’.

Het team staat onder leiding van een teammanager die verantwoordelijk is  voor de inhoudelijke resultaten en de ontwikkeling van medewerkers. De teammanager wordt ondersteund door een

coördinator die het team inhoudelijk aanstuurt. Op basis van de clusteropdracht en in afstemming met je collega’s voer je de werkzaamheden uit waar jij individueel verantwoordelijk voor bent. De gezamenlijke opdracht heb je met je collega’s opgesteld.

In het sociaal domein willen wij de komende periode verder bouwen aan een stelsel dat uitgaat van

- preventie;

- de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezinnen;

- het eerder de juiste hulp op maat bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te

  verminderen;

- het bieden van integrale hulp volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’, en

- een sterke en positieve basis in de samenleving door versterking van de informele steun van sociale

  netwerken en algemene voorzieningen.

De komende jaren staan daarom in het teken van de transformatie van het zorgstelsel.

Je functie

In deze functie ben je een ‘allrounder’. Voor 50% van je tijd heb je vaste werkzaamheden. Dat betreft het aandachtsgebied Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang. Op basis van deze verantwoordelijkheid verzorg je de verbinding  tussen de gemeentelijke organisatie en instellingen en organisaties op dit werkterrein. Hierbij dien je rekening te houden met de vragen die in de wijkteams naar voren komen (team ‘Toegang en regie’) en mogelijk aanbod vanuit ‘Basis in de Samenleving’. Je dient eventuele uitdagingen die zich voordoen adequaat en snel op te pakken.

Naast vaste accounts heb je voor 50% flexibele taken:

 • Vervanging regisseur zorgcasuïstiek.

  Je bent in staat om taken van de regisseur ‘zorgcasuïstiek’ over te nemen en deze te vervangen indien nodig. Het gaat hierbij om, samen met instellingen en organisaties, een oplossing te vinden voor complexe casuïstiek. Het gaat hierbij om casussen die de verantwoordelijkheid of de expertise van betreffende instellingen of samenwerkingsverbanden overstijgt. Wij werken hierbij met een escalatiemodel.

 • Inzet op projecten

  Je bent in staat tot projectmatig te werken. Aan het begin van het jaar, maar vaak ook gedurende het jaar, dienen er projectmatige werkzaamheden opgepakt te worden. Deze projecten zijn zeer divers qua inhoud.

 • Vervanging van collega’s tijdens langdurige afwezigheid

  Daarnaast wordt van je gevraagd om je collega’s te vervangen tijdens langdurige afwezigheid.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang/ Vrouwenopvang:

 • Aanspreekpunt en sparring partner voor alles op het gebied van de genoemde onderwerpen binnen de gemeente en daarbuiten. Je werkt nauw samen met je collega’s; ook van de gemeente Schiedam en Maassluis. Dit o.a. in het kader van onze rol als centrumgemeente ten behoeve van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang / Vrouwenopvang;
 • Je beoordeelt inhoudelijk (naar aard complexe) subsidieaanvragen (en –vaststellingen) van de accounts;
 • Je volgt op hoofdlijnen de (afspraakconforme) voortgang en kwaliteit van de door de accounts te leveren producten/prestaties, beoordeelt tussentijdse rapportages, voert regelmatig formeel ambtelijk en/of bestuurlijk overleg en verzorgt de verslaglegging en dossiervorming daarover; signaleert knelpunten/onvolkomenheden en bespreekt deze met de betreffende accounts en met je collega’s;
 • Je zorgt voor de periodieke evaluatie met de accounts over de door de accounts bereikte resultaten, de samenwerking, verbetermogelijkheden, beleids- en uitvoeringsvraagstukken;
 • Je rapporteert, ter verantwoording aan het college en raad, jaarlijks over de bereikte resultaten.
 • Je zet binnen de afdeling en richting andere afdelingen en diensten de door de accounts aangegeven wensen, (beleids)adviezen, gemaakte afspraken e.d. uit;
 • Signaleert voor het beleid relevante ontwikkelingen aan de beleidsadviseurs en geeft de consequenties aan voor de beleidsontwikkeling en –uitvoering;   
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de inkoop van producten ten behoeve van Beschermd Wonen. Hiervoor heb je goed overleg met de uitvoerende GR ROG-plus en ons gemeentelijk inkoopbureau.

  Je profiel

 • Hbo werk en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • Inhoudelijke kennis of affiniteit met de genoemde werkvelden;
 • Ervaring met werken op een projectmatige manier;
 • Overtuigingskracht en daadkracht;
 • Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen;
 • Praktisch denkend; ‘hands-on’mentaliteit’
 • Persoonlijk leiderschap, klantgericht, werkt samen, ondernemend, ontwikkelings- en resultaatgericht.

Ons aanbod

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 4.740,- bruto per maand (schaal 11) bij een volledige werkweek (36 uur).

De hierboven genoemde functie is binnen het functiegebouw voorlopig ingepast in de functiefamilie adviseur en bandbreedte A.

Verder ontvang je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 16,3% van je salaris.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Elles van Kampen, teammanager Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning, telefoon (010) 248 4786.

Word jij enthousiast van deze Vlaar-dingen? Solliciteer dan direct via onze website www.werkenvoorvlaardingen.nl. We ontvangen je sollicitatie graag voor 28 oktober 2017.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Daniela Tomaello van gemeente Vlaardingen ( 010 24 84 000)

Over de organisatie

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad.

Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren én een gevoel van trots.

meer over gemeente Vlaardingen

Adres

Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

010 248 4000