Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente VenloToezichthoudend ambtenaar WMO (30 uur p/w)

Toezichthoudend ambtenaar WMO (30 uur p/w)

Vacature

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. De gemeente Venlo maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten in Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray). Dat betekent dat medewerkers van deze gemeenten als interne kandidaat worden aangemerkt en voorrang genieten ten opzichte van externe kandidaten bij gebleken geschiktheid in de selectieprocedure.

Het team Zorg en Veiligheid is op zoek naar een Toezichthoudend ambtenaar WMO voor 30 uur per week. 18 uur van de 7 gezamenlijke gemeenten, gelijktijdig aangevuld met 12 uur voor toezicht op de kwaliteit Wmo /Beschermd Wonen (gemeente Venlo als opdrachtgever in de rol van centrumgemeente Noord- en Midden-Limburg).

Op basis van de Wmo 2015 hebben gemeenten sinds de decentralisatie van de zorg de opdracht zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning evenals de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen. Ook het Toezicht op de Wmo 2015 is door het Rijk overgedragen aan de gemeenten. In 2016 zijn de hiervoor genoemde gemeenten gezamenlijk gestart met invulling van deze taak.

De toezichthouder werkt onafhankelijk voor wat betreft de informatieverzameling en oordeelsvorming. Functionarissen die belast zijn met (onderdelen van) de uitvoering van de Wmo, kunnen daarom niet dezelfde functionarissen zijn als de toezichthouders.

Daarnaast onderzoeken de gemeenten in de komende halfjaar of deze functie op termijn elders ondergebracht kan worden.

Team Zorg en Veiligheid

Het team is (mede) verantwoordelijk voor een tweetal kernopgaven die in de sociale structuurvisie als volgt zijn verwoord:

 1. Iedereen werkt aan zijn vitaliteit en gezondheid, waar nodig bieden wij zorg of een vangnet: we hebben zorg voor gezond en vitaal.
 2. Iedereen heeft recht op een veilig bestaan en werkt mee aan een veilige leefomgeving.

Het team geeft beleidsmatig invulling aan de volgende onderwerpen of thema’s: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo),  maatschappelijke opvang, beschermd wonen, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg en veiligheid.

De Toezichthoudend ambtenaar WMO :

 • Ziet toe op de naleving van kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Wmo en in regionale/lokale kwaliteitskaders (regionaal betekent de gezamenlijke gemeenten);

 • Stelt jaarlijks een toezichtplan op waarin speerpunten en permanente aandachtsgebieden worden uitgewerkt. Doet volgens dit plan jaarlijks onderzoek op basis van risico-analyses, door het afleggen van bezoeken (gepland/ongepland), voeren van gesprekken, inzien van stukken en toepassen van hoor en wederhoor bij gecontracteerde instellingen;

 • Neemt maatregelen ter verbetering van de werkzaamheden van deze taak (benodigde protocollen, werkafspraken e.d.) en levert een bijdrage aan kennisoverdracht en kwaliteitsbewaking op het vakgebied en aanverwante terreinen;

 • Stelt bestuurlijke rapportages op omtrent de voortgang en resultaten van het toezicht Wmo 2015 en stelt vertrouwelijke rapportages en/of adviezen op, ten behoeve van gecontracteerde instellingen, het bestuur en/of het ambtelijk apparaat;

 • Neemt (complexe) meldingen van calamiteiten of geweldsincidenten conform procedure in behandeling, doet hiertoe een zorgvuldige analyse, stelt hiervan een rapportage op en adviseert hierover schriftelijk aan aanbieders en college van B en W van de desbetreffende gemeente(n);

 • Geeft gevraagd en ongevraagd adviezen;

 • Informeert belanghebbenden over de toepassing van toezicht op kwaliteit WMO;

 • Adviseert de regionale werkgroep Wmo over te hanteren kwaliteitseisen;

 • Legt jaarlijks verantwoording af over de verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever en de regionale werkgroep Wmo middels een schriftelijke rapportage;

 • Werkt vanuit de rol als toezichthoudend ambtenaar Wmo actief mee aan een toekomstbestendige samenhangende aanpak regionaal en lokaal van toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid in het kader van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

Contacten:

Onderhoudt contacten:

 • met de contactambtenaren van gemeenten over casuïstiek of beleidsmatige aspecten;

 • met zorgaanbieders om gesignaleerde knelpunten met betrekking tot kwaliteit en handelwijze te onderzoeken en om uitleg te geven over de adviezen en/of maatregelen die hierin genomen worden;

 • met melders en betrokkenen van incidenten om de bevindingen te kunnen maken en om uitleg te geven over proces, uitkomst van bevindingen en te treffen maatregelen.

Functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau, praktische ervaring in een toezichthoudende rol is een pré.

 • Ruime ervaring in speelveld van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

 • Actuele kennis met betrekking tot het werkveld Wmo en relevante wet- en regelgeving.

 • Kennis van zorgprocessen is een pré.

Vaardigheden en competenties:

 • Je beschikt over vaardigheden om weloverwogen, heldere en onderbouwde probleemanalyse, conclusies en adviezen en aanbevelingen (schriftelijk en mondeling) te formuleren.

 • Je kunt zowel op niveau van cliënten, medewerkers, managers als ook op het niveau van bestuurders het gesprek voeren.

 • Je toont daarbij inlevingsvermogen, maar kan ook doorpakken waar nodig.

 • Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke gevolgen, maatschappelijke doelen en belangen die je handelen met zich mee kunnen brengen.

 • Je bent consistent in je handelwijze, functioneert onafhankelijk en bent bestand tegen druk van diverse kanten als gevolg van verschillende belangen.

 • Je gaat zorgvuldig om met de bevoegdheden en hanteert bij het toepassen daarvan de principes van noodzakelijkheid en proportionaliteit, je past hoor en wederhoor toe, en je gaat zorgvuldig om met de geheimhoudingsplicht en de afwegingen (noodzakelijkheid, proportionaliteit) bij het doorbreken daarvan.

Salaris en dienstverband

Het salaris bedraagt maximaal € 4.541,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 10A, norm 1 januari 2018). Het betreft een dienstverband voor 30 uur per week en in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

Procedure en solliciteren

Je dient online te solliciteren via onderstaande button. Jouw sollicitatie dient vóór 2 juli 2018 door ons te zijn ontvangen onder vermelding van vacaturenummer MO/18-02.

De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 28. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

De gemeente Venlo hanteert een doelgroepenbeleid gericht op vrouwen, allochtonen en gehandicapten.

Iedereen die bij de gemeente Venlo komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaam­heden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de aanvraag af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd.

Inlichtingen

Is deze vacature jou op het lijf geschreven en wil jij meer weten over hoe het is om bij de gemeente Venlo te werken? Kijk dan op de Banenpleinlimburg.nl.

Nadere inlichtingen over de inhoud van de functie kun je inwinnen bij Ine Sijbers, beleidsadviseur WMO, telefoonnummer 06-39498380. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Els Janssen, HR-adviseur P&O, telefoonnummer 06-42798210.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Leroy Has van Gemeente Venlo ( 0621200572)

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Venlo

Adres

Hanzeplaats 1
5912 AT Venlo

14 077