Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtProcesmanager VHRU

Procesmanager VHRU

Vacature

Het Veiligheidshuis Regio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen Justitiële Partners, Zorgpartners en gemeenten. Doel van de samenwerking is om met een persoonsgerichte aanpak van complexe casuïstiek een bijdrage te leveren aan het terugdringen van ernstige overlast en criminaliteit. De centrale werkvorm is het casusoverleg waarin met de verschillende betrokken partijen als (jeugd) reclassering, OM, politie, Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten en zorgpartijen per casus een persoonsgericht plan wordt opgesteld. Verschillende partijen krijgen vervolgens een taak in de uitvoering van dat plan. De Procesmanager VHRU fungeert als voorzitter van het casusoverleg en heeft tevens de taak om de uitvoering van de daar gemaakte afspraken te monitoren. Daarbij is kennis van zowel het Justitieketen, het gemeentelijk werkveld en de zorgketen een pré.

Voor specifieke taken en functie-eisen wordt verwezen naar onderstaand functie profiel. Voor nadere informatie over de functie kunt u desgewenst contact opnemen met: Karel van Duijvenbooden, manager VHRU : 06-20199144 of k.van.duijvenbooden@utrecht.nl

Procesmanager Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU)

Kerntaken:

U kunt uw interesse voor de functie tot 18 november 2018 kenbaar maken met een korte motivatiebrief en CV naar: VHRU@utrecht.nl
 • Het stimuleren en bewaken van de kwaliteit en resultaatgerichtheid van de uitvoeringsactiviteiten van het Veiligheidshuis Regio Utrecht; de casus-overleggenmonitoring

 • Het plannen/organiseren en voorzitten van casus-overleggen en veldtafels

 • Het laten registreren van afspraken en resultaten

 • Het bewaken van de voortgang van de persoonsgerichte aanpak en behaalde resultaten

 • Het ontwikkelen, aansturen en afstemmen van werkprocessen in het Veiligheidshuis en het signaleren van verbeterpunten

 • Signaleren en analyseren van ontwikkelingen en/of problemen op een werkgebied

 • Het ontwikkelen van adviezen naar strategisch niveau op basis uitvoeringservaringen aanbevelingen in afstemming met de keten-manager

 • Het adviseren van partners en keten-manager op basis van uitvoeringsexpertise

 • Het bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen en op basis van visie op de uitvoeringspraktijkadviseren over de wijze waarop doelstellingen kunnen worden bereikt

 • Mede ontwikkelen van beleid en visie op korte en lange termijn

 • Het ophalen, bespreken en uitwerken van visie t.a.v. de ontwikkelingen op het gebied van Veiligheid in de regio Utrecht, o.a. bij colleges van B&W van deelnemende gemeenten

 • Het vertalen van de brede veiligheidsvisie naar prioriteiten en werkprocessen binnen het VHRU

 • Het zelfstandig leiden van (deel)projecten binnen het VHRU

 • De procesmanagers van het VHRU vormen samen met de (keten)manager het MT van het VHRU

  Werk en denkniveau:

 • HBO+/ universitair

 • Ruime ervaring op het vakgebied,

 • Goede netwerkvaardigheden en - gezien het groot aantal betrokken partijen met verschillende achtergrond - het vermogen overstijgend te kunnen denken

  Aanvullende kennis en ervaring:

 • Kennis van de justitie- en zorgketen en van interventiemogelijkheden

 • Verbindende en faciliterende opstelling

 • Ervaring met complexe processen bij doelgroepen waar interventies moeizaam tot stand komen

  Inhoudelijke complexiteit:

 • De werkzaamheden zijn deelstactisch van aard, gericht op het verbeteren van de operationele processen, deels strategisch gericht op het ophalen en vertalen van gemeentelijke belangen naar regio-brede aanpak.

 • Resultaatgericht; in staat om met verschillende partijen een gezamenlijk beoogd resultaat te formuleren en vervolgens de taken te verdelen om dat resultaat ook te realiseren

 • Oog en begrip voor de verschillende perspectieven van de verschillende participerende organisaties/ partners

 • In staat om snel overzicht te hebben in complexe processen bij doelgroepen waar interventies moeizaam tot stand komen

 • Inventief en creatief om belemmeringen te doorbreken en (nieuwe) oplossingen aan te dragen

  Organisatorische complexiteit:

 • Verantwoordelijk voor werkprocessen en resultaten en strategische doorontwikkeling

 • Er is sprake van een maatschappelijk en politiek-bestuurlijk afbreukrisico

  Relationele complexiteit:

 • De contacten zijn van belang voor de functie en vereisen takt en overtuiging voor het verkrijgen van begrip en medewerking, waarbij tegengestelde belangen aan de orde zijn, dit geldt zowel op het uitvoerend niveau als meer politiek bestuurlijk niveau

 • Bij de externe contacten gaat het in de regel om afstemming, het verkrijgen van informatie, het verkrijgen van begrip en van medewerking en het komen tot overeenstemming

 • Het is noodzakelijk om ketenpartners aan te spreken op hun inbreng en zo nodig op te schalen.


Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Karel Duijvenbooden van Gemeente Utrecht ( +31 6 20199144)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000