Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente TilburgRegisseur Complexe Casuïstiek

Regisseur Complexe Casuïstiek

Vacature

Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar.
Een dienstverband dat start op payrollbasis, gebaseerd op een tijdelijk contract van 1 jaar
Sollicitanten die met de eerste ronde hebben meegedaan, hoeven niet meer te solliciteren.


Team Complexe Casuïstiek en Re-integratie:
Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van zorg- en justitiepartners die samen werken aan het terugdringen of voorkomen van ernstige overlast en criminaliteit/onveiligheid. De focus is complexe casuïstiek waarbij sprake is van een combinatie van zorg- en veiligheidsaspecten en waarbij de reguliere samenwerking niet toereikend is gebleken. Oplossingen worden gezocht in de verbinding van zorg en straf/drang/dwang. Hoofdtaken van het Zorg- en Veiligheidshuis binnen het cluster Kennisknooppunt zijn: kennis verbinden, geven van advies, casussen beoordelen en doorgeleiden, binnen het Cluster Complexe Casuïstiek: aanpak complexe casuïstiek en binnen het Cluster Bedrijfsverzamelgebouw: bieden van huisvesting in een organisatieverzamelgebouw.
Daarnaast is een aantal gemeentelijke taken gepositioneerd in het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit betreft het 'Cluster Procesregie Toegang' waarin procesregisseurs de verbinding met De Toegang versterken. En het 'Cluster Re-integratie Ex-gedetineerden' waarin casemanagers ex-gedetineerden uit de regio Midden-Brabant en Tilburg helpen bij hun hulpvragen op diverse leefgebieden. De gemeente Tilburg biedt gastheerschap aan 8 gemeenten en geeft met een gemeentelijke teammanager sturing aan het team Complexe Casuïstiek en Re-integratie in het Zorg- en Veiligheidshuis.

De regisseur Complexe Casuïstiek maakt deel uit van een multidisciplinair team van regisseurs afkomstig van de gemeente(n) en verschillende ketenpartners zoals Amarant, GGZ, Novadic-Kentron, Traverse, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland en Politie.
De regisseur CC werkt met complexe casussen waarbij het reguliere afstemmen en samenwerken onvoldoende effectief is gebleken. Er is een nog meer integrale en op maat gesneden aanpak nodig, een combinatie van zorg en straf/drang en dwang en denkkracht om innovatieve aanpakken te bedenken en eventueel doorzettingsmacht om mogelijk onorthodoxe aanpakken te bewerkstelligen. Het resultaat van de aanpak van complexe casuïstiek is het beheersbaar maken van de problematiek van betrokkene(n); afname van overlastgevend en crimineel gedrag, afname van de onveiligheid voor anderen en (zo mogelijk) het verminderen van de zorgconsumptie.

Kerntaken van de regisseur CC:
 1. De regisseur CC is verantwoordelijk voor het komen tot een integraal en door partners gedragen plan van aanpak. De regisseur heeft hiertoe contact met de klant. Samen met de klant worden de doelen voor de lange termijn vastgesteld. De regisseur organiseert rond/en met de klant de samenwerking van zorg- en justitiële partners, verbindt partners en expertises met elkaar en komt met partners/en de klant tot een gezamenlijk doel. Bij voorkeur en indien mogelijk is 'het plan' tot stand gekomen met de klant waar het omgaat. In het plan van aanpak wordt ook de directe omgeving van de klant (bijvoorbeeld broertjes/zusjes/gezin) betrokken.
 2. De regisseur ziet toe op de uitvoering van interventies, bevraagt partners op de afgesproken acties en rapporteert periodiek of ad hoc - namens de samenwerking - over de voortgang en resultaten op casusniveau.
 3. De regisseur is een sleutelfiguur en aanspreekpunt voor de betrokken partners en - als hij daartoe het meest aangewezen is - voor de persoon waar het omgaat.
 4. De regisseur betrekt tijdig en indien nodig de teammanager en heeft oog voor bestuurlijke- en mediagevoeligheid.
 5. De regisseur initieert en is voorzitter van overleggen op maat.
 6. De CC-regisseur levert een bijdrage aan de kwaliteit van de werkprocessen.
 7. De regisseur werkt nauw samen met de informatieregisseurs, procesregisseurs, medewerkers informatievoorziening en casemanagers Re-integratie (gedetineerden).

Functie-eisen
Kennis van achtergronden van complexe problematiek, inzicht in interventies, de regio Midden Brabant, de sociale en justitiële kaart (lokaal, regionaal, landelijk).
Werkervaring uit een zorgachtergrond is een pré. - Kennis van WMO, WLZ, Jeugdwet, Bopz, LVB, ISD JoVo/Jeugd is een pré.

Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Inventief, creatief, enthousiasmerend, draagvlak creëren, anderen kunnen betrekken, partijen verleiden of overtuigen om samen te werken bij het vinden en realiseren van oplossingen. Onderhandelen en communicatief vaardig.
 • In complexe situaties de vastgestelde koers volgen en overzicht bewaren. Durven acteren als situaties om direct handelen vragen.
 • Diplomatiek, doortastend en beslissingen durven nemen.
 • Sturend op het gezamenlijk belang en het eindresultaat.
 • Hands-on mentaliteit.
 • Connectie kunnen maken met de persoon (met complexe problematiek) danwel andere professionals ondersteunen, 'in hun kracht zetten' om het goede (stevige en/of invoelende) gesprek te voeren.
 • Je kunnen bewegen in een bestuurlijk gevoelige omgeving en kunnen omgaan met gevoelige informatie
 • Planmatig werken: probleemanalyse, doel, plan van aanpak, monitoring en rapportage.
 • Regie voeren zonder mandaat, sturing van het operationele proces, regelen en aanspreken van ketenpartners.
 • Zelfsturend, resultaatgericht, doorzetter met tact en geduld. Een grote mate van zelfstandigheid en analytisch kunnen werken is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 10 (aanloopschaal 9). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.591,- en maximaal € 4.225,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar Een dienstverband dat start op payrollbasis, gebaseerd op een tijdelijk contract van 1 jaar
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.

Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Contactinformatie
Solliciteer via de onderstaande button. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Carine van Oostveen, teammanager, via tel nr. 06-50 64 40 60. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: VEW19-05e.

Aantrekkelijke stad
De stad Tilburg en de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Tilburg is met 217.000 inwoners een stad van formaat. Ondernemend, actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken bij de vele evenementen, musea en gevarieerde optredens. Door de vele ontwikkelingen in de Binnenstad, Spoorzone en Piushaven wordt het stadshart steeds aantrekkelijker. De prachtige groene omgeving met veel bos nodigt uit om heerlijk te ontspannen. Er zijn prima onderwijsinstellingen op alle niveaus en er is een breed aanbod op het vlak van sport, horeca, zorg en welzijn.

Professionele netwerkorganisatie
Gemeente Tilburg: 1900 professionals en een jaarbegroting van 859 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Met een duidelijk doel: samen met inwoners en bedrijven zorgen dat mensen in Tilburg gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs.

De afdeling
De afdeling Veiligheid & Wijken werkt aan het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad. De medewerkers doen dit door wijkgericht te werken, informatie te verzamelen en te analyseren, door toezicht en handhaving en een persoonsgerichte aanpak (ook in complexe casuïstiek). Daarnaast ontwikkelt de afdeling beleid op actuele thema's, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en radicalisering. De afdeling is ook trekker van een aantal gemeentebrede opgaven zoals het wijkgericht werken, het proces voor(burger-)initiatieven uit de stad en de gemeentelijke crisisorganisatie. Een breed scala aan werkzaamheden dus met zowel uitvoeringstaken als beleids- en strategische opgaven. Essentieel hierbij is het verbinden en samenwerken met burgers, ondernemers en instellingen in de stad, maar ook met collega's intern. Medewerkers van Veiligheid & Wijken zijn het anker in de wijk en weten wat er speelt in de (multiculturele) samenleving, in de eigen stad, maar ook bij andere grote steden, ministeries en andere ketenpartners. Ze staan vooraan als het gaat om innovatie, daadkracht en actiegerichtheid. De afdeling heeft ca. 250 medewerkers en bestaat uit zeven teams: Wijken, Beleid & Strategie, Fraudebestrijding, Toezicht & Handhaving, Stadstoezicht, Leerplicht/ RMC en team Persoonsgerichte aanpak/ Team Complexe Casuïstiek en Re-integratie.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Carine van Oostveen van Gemeente Tilburg ()

Over de organisatie

In Tilburg werken we vraaggericht. De vraag van de klant staat centraal. Daar zijn we permanent mee bezig. Dat betekent dat we de organisatie steeds opnieuw willen aanpassen aan veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van de burger. Onze ambities zijn hoog: een gemeente die staat voor openheid en resultaat, waar je met plezier en met trots werkt. Het is niet altijd bekend, maar Tilburg loopt in veel ontwikkelingen voorop. Het kan altijd beter en daar streven we dan ook naar.

Werken bij de gemeente Tilburg betekent een goede balans tussen werk en privé én een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Dat mag je verwachten van een grote en moderne werkgever. Je krijgt veel ruimte. Bijvoorbeeld om je uren naar eigen inzicht in te plannen. Ook als het nodig en handig is om thuis te werken. Daarnaast werkt maar liefst 30% van alle medewerkers in deeltijd. Uitstekende arbeidsvoorwaarden op jóuw maat.

meer over Gemeente Tilburg

Adres

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

14 013