Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SchagenLeden voor de geschillencommissie

Leden voor de geschillencommissie

Vacature

De gemeente Schagen zoekt:

Een voorzitter, leden en een secretaris voor de geschillencommissie arbeidszaken

Met ingang van 1 januari 2020 is de gemeente op grond van de Cao Gemeenten verplicht om over een geschillencommissie te beschikken, waarin (bepaalde) arbeidsrechtelijke conflicten kunnen worden behandeld. Bij de gemeente Schagen wordt nu een geschillencommissie opgericht.

Wij zoeken daarvoor een voorzitter. De voorzitter wordt in overleg tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging benoemd. Ook zoeken wij vier commissieleden. Twee leden worden op voordracht van de werkgever benoemd en twee op voordracht van werknemerszijde. De leden kunnen in voorkomende gevallen de voorzitter vervangen.

Het secretariaat van de commissie is voor wat betreft de coördinatie en administratie ondergebracht bij de gemeente. Tijdens de zitting wordt de commissie bijgestaan door een extern secretaris, die deelneemt aan de beraadslaging en die het advies schrijft voor de commissie. Ook voor deze taak zoeken wij een kandidaat.

Geschiloplossing

Van de commissie wordt verwacht dat zij oplossingsgericht is, waarbij in eerste instantie wordt onderzocht of partijen nog tot overeenstemming kunnen komen. Zo niet, dan wordt na de zitting een advies opgesteld waarin een goed gemotiveerd oordeel wordt gegeven over het geschil en zo mogelijk een oplossing daarvoor wordt aangedragen. Het advies is een zwaarwegend advies.

Zitting

De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarna nog één keer herbenoeming mogelijk is. De geschillencommissie behandelt de verplicht gestelde arbeidsgeschillen op het gebied van de uitvoering van een functiewaarderingssysteem, Van werk naar werk-trajecten en de individuele uitwerking van een sociaal plan of sociaal statuut. De zittingen vinden plaats in Schagen en worden in overleg met de leden gepland. Zo mogelijk worden per zitting meerdere geschillen behandeld.

De geschillencommissie behandelt tevens de niet verplicht gestelde arbeidsgeschillen betreffende de positie van de werknemer, jegens de werknemer gerichte klachten, alsmede beslissingen en handelwijze van de werkgever die de werknemer direct raken. Voorwaarde hiervoor is de instemming van beide partijen om het geschil aan de commissie voor te leggen. Kwesties die gaan over ontslag zijn hiervan uitgezonderd.

Wat vragen wij van u?
  • Een academisch werk- en denkniveau.
  • Goede kennis van het arbeidsrecht.
  • Goede sociale, communicatieve en analytische vaardigheden en flexibiliteit.
  • Een goed ontwikkeld rechtsgevoel.
  • Het vermogen om snel tot de kern van de zaak door te dringen en een onafhankelijk oordeel
te vormen.
  • De uitgangspunten van 'Prettig contact met de overheid' intrinsiek omarmen, deze kunnen
toepassen en openstaan voor training en feedback hierop.
  • Affiniteit met begrijpelijk communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Een brede maatschappelijke belangstelling, ervaring en affiniteit met het lokaal bestuur.
  • Digitaal kunnen werken.
  • Voor de (vervangend) voorzitter: relevante ervaring met het voorzitten van gesprekken.
Voorwaarden

Als (semi) professional geen juridische procedures voeren of hebben gevoerd in de twee voorafgaande jaren, noch (in-)direct betrokken zijn bij de ambtelijke, bestuurlijke of politieke organisatie van de gemeente Schagen.

Wat bieden wij u?

Per bijgewoonde zitting een vaste vergoeding van €175,- voor leden en € 210,- voor de zittingsvoorzitter.

Per bijgewoonde zitting een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km (bij een reisafstand van meer dan 5 km).

Voor de secretaris geldt een tarief van €150,- per bijgewoonde zitting met een opslag van

€ 220,- per uitgebracht advies.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de functie dan kunt u contact opnemen met Marga de Ruyter, strategisch adviseur juridische zaken, mobiel nummer: 06 22 65 05 24. Wilt u meer weten over de procedure dan kunt u contact opnemen met Peter Schouten strategisch adviseur P&O, mobiel nummer: 06 51 82 05 33.

Interesse?

Klik dan op bovenstaande knop en stuur ons zo uw sollicitatiebrief en CV vóór 18 november 2019.

De eerste gespreksronde is op 27 en 28 november, eventueel in de avonduren.

We horen graag van u!
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Peter Schouten van Gemeente Schagen ()

Over de organisatie

Een gezellige stadskern, schilderachtige dorpjes, groene polders, bloeiende bollenvelden en zo’n 18 kilometer duurzaam strand. Dat is gemeente Schagen!

Bij ons kom je zonder file op je werk, kun je tijd- en plaatsonafhankelijk werken met je zelf gekozen laptop en telefoon én heb je altijd onze missie voor ogen:

“Alles wat wij doen en laten draagt bij aan het geluk van onze inwoners“

Ons gemeentehuis is ingericht als ontmoetingsplek voor circa 400 medewerkers en 47.000 inwoners. Wij richten ons op hoogwaardige dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. En we zoeken altijd naar de hoogst mogelijke vorm van participatie. Dat doen we door proces- en projectgestuurd te werken, (persoonlijk) leiderschap te tonen en door continue te streven naar verbeteringen. We kunnen jouw hulp daar goed bij gebruiken. Zin om mee te doen?

Meer over onze visie op schagen.nl/organisatievisie

meer over Gemeente Schagen

Adres

Laan 19
1741 EA Schagen

(0224) 210 400