Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente OpmeerAfstudeeropdracht: signalering en preventie in de voorschoolse periode.

Afstudeeropdracht: signalering en preventie in de voorschoolse periode.

Vacature

Opmeer is een krachtige en zelfstandige plattelandsgemeente in het hart van Midden-West-Friesland (NH). Het bestaat uit acht kernen met 11.370 inwoners en heeft een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.
Het heeft de charme van een landelijk leefklimaat en kent een rijke (zichtbare) historie. Het voorziet echter ook in de behoeften van deze tijd. Zo zijn er moderne recreatieterreinen en worden er nieuwe woningbouwcomplexen en bedrijventerreinen ontwikkeld. De gemeente kent een levendig en bloeiend verenigingsleven en een sterke onderlinge betrokkenheid van de inwoners.

Afdeling Zorg en Welzijn
De afdeling Zorg en Welzijn kent een grote verscheidenheid aan taken en werkzaamheden op het gebied van welzijn, zorg en ondersteuning. Onder de afdeling vallen o.a. de taakvelden: Wmo 2015 en Jeugdzorg inclusief toegang via het wijkteam, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, welzijn, zorg, sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugd, volksgezondheid en cultuur.

Voor de afdeling Zorg en Welzijn zijn wij op zoek naar een gemotiveerde kandidaat voor de functie van

Stagiair
Afstudeeropdracht: Signalering en preventie in de voorschoolse periode

Voor 20 tot 36 uur per week, uren in overleg, met ingang van 1 september 2017.

Wat ga je doen?
Achtergrond
De gemeente Opmeer heeft zeven basisscholen, twee kinderdagverblijven en een Stichting Peuterspeelzalen met vier locaties waar peuterspeelzaalwerk wordt geboden. Op de vier peuterspeelzalen en een locatie van het Kinderdagverblijf wordt gewerkt met het VVE programma startblokken. Vanuit enkele basisscholen wordt al geruime tijd het signaal afgegeven dat zij bemerken dat meer kinderen die instromen in het basisonderwijs een achterstand hebben in de spraak-taal ontwikkeling, jong gedrag laten zien en onvoldoende zelfredzaam zijn. Ook zien zij bij deze groep meer gedragsproblemen. Het signaal wordt ook herkend bij de voorschoolse voorzieningen. De gemeente Opmeer wil onderzoeken hoe groot de doelgroep is, hoe de signalering en preventie op dit moment is vormgegeven en welke stappen we kunnen nemen om uiteindelijk de groep kinderen met gedragsproblemen, achterstand in de spraak-taal ontwikkeling, jong gedrag en onvoldoende zelfredzaamheid te verkleinen.

Onderzoeksopdracht

 1. In kaart brengen van de signalering en preventie in de gemeente Opmeer op het gebied van achterstanden en problemen met betrekking tot spraak-taalachterstanden, zelfredzaamheid en gedrag.
 2. Doen van aanbevelingen voor het ontwikkelen van een doorlopende signaleringsstructuur en sluitende aanpak om het aantalkinderen dat instroomt in groep 1 van het primair onderwijs met een spraak-taalachterstand, problemen in de zelfredzaamheid, jong gedrag en gedragsproblemen te verkleinen.

Onderzoeksvragen

 1. Hoe groot is de groep kinderen waarbij er sprake is van onvoldoende taalontwikkeling, jong gedrag, onvoldoende zelfredzaamheid en gedragsproblemen bij de start op het primair onderwijs in groep 1?

a.         Wat verstaan we onder een achterstand in de spraak-taalontwikkeling, jong gedrag, onvoldoende zelfredzaamheid en gedragsproblemen?

b.         Wat is de achtergrond van deze doelgroep, denk aan:

 • Sociaal economische status
 • Welke voorschoolse voorziening hebben zij bezocht?
 • Hebben deze jeugdige al zorg of ondersteuning gehad, zoals logopedie, fysiotherapie, opvoedondersteuning?
 • Zijn er zorgen over de thuissituatie?
 • Culturele achtergrond

2.         Welke signaleringsinstrumenten en interventies zijn er al beschikbaar en welke worden daadwerkelijk ingezet in de gemeente Opmeer in de voorschoolse periode en in de schoolse periode?

 • Op welke onderdelen/punten wordt er gesignaleerd?
 • Wat signaleren voorschoolse voorzieningen en basisscholen op deze punten       
 • Welke verwachtingen hebben deze partijen van het signaleringsinstrument en van de beschikbare interventies?

3.         Hoe is de samenwerking tussen de partijen in de voorschoolse periode?

 • Welke partijen zijn er betrokken, wie doet wat?
 • Hoe is de samenwerking met het primair onderwijs in deze periode?
 • Wat werkt wel, wat werkt niet?
 • Zijn er leemtes in de samenwerking?

Achtergrondinformatie
Cijfers

 • Bij 3 á 5% van de kinderen is er sprake van een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS).
 • Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Opmeer hebben een dekkingspercentage van 102%.
 • Consultatiebureau wordt bezocht door 98 á 99% van de doelgroep.
 • VVE: Voor 2016 werd uitgegaan van 15 VVE-doelgroepkinderen. Dit zijn er 11 geworden. In 2015 waren dit er 14 en in 2014 waren dit er 10.

Preventieve activiteiten in de Voorschoolse periode (2 tot 4 jaar).

GGD / Consultatiebureau

 • De GGD heeft onder andere als visie om signalen van spraak-taalachterstand zo vroeg mogelijk op te pakken. Sinds 1-1-2016 werkt de GGD met een screeningsinstrument voor de spraak-taalontwikkeling, welke wordt uitgevoerd bij 2-jarigen. Wanneer een kind een erg lage score (score 0,1) behaalt, wordt direct doorverwezen naar het audiologisch centrum (ACHN). Bij een (wat) lage score (score 2,3) naar de logopedist zodat ouders handvatten krijgen om de taal te stimuleren.
 • Het consultatiebureau ziet kinderen vanaf de eerste week na de geboorte. In de contactmomenten is er ook aandacht voor de taalontwikkeling. Onderwerpen die tijdens de contactmomenten zijn divers van aard, denkende aan handvatten voor ouders om de zelfredzaamheid bij hun kind te vergroten en zindelijkheid.
 • Folder stimuleren zelfredzaamheid: beschikbaar voor alle opvoeders/ouders van GGDHN.
 • Aanbod Positief Opvoeden cursussen, lezingen en workshops en themabijeenkomsten op maat (oa regels en grenzen).
 • Werken volgens JGZ richtlijnen, deze worden geïmplementeerd.

Boekstart
Kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. BoekStart is een taalstimuleringsprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders en wordt uitgevoerd door de bibliotheek.

BoekStart geeft:

 • Na een geboorte een waardebon voor een gratis BoekStartkoffertje.
 • Gratis lidmaatschap van de Bibliotheek voor baby’s.
 • Adviezen m.b.t. (voor)lezen.
 • Programma’s i.h.k.v. voorlezen: in de Bibliotheek, maar ook in de kinderopvang.

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

 • KDV: één keer per half jaar vindt er een observatie van elk kind plaats op 5 ontwikkelingsgebieden. Bijzonderheden worden met ouders besproken. Twee keer per jaar vinden er 10-minutengesprekken met ouders plaats. Waar nodig wordt de orthopedagoog van Berend Botje betrokken, zij coacht de pedagogisch medewerkers.
 • PSZ: Elk jaar vinden er 10-minuten gesprekken plaats met ouders waarin de vijf ontwikkelingsgebieden aan bod komen.
 • Inzet jeugdverpleegkundige vanuit het Wijkteam. De jeugdverpleegkundige sluit aan bij de koffie-ochtenden en biedt laagdrempelige ondersteuning, voert observaties uit, verwijst door en coacht pedagogisch medewerkers wanneer hier behoefte aan is.
 • In nieuwsbrieven wordt ook aandacht besteed aan opvoeding en tips. Er is veel aandacht voor voorlezen, VVE en startblokken. Ook ouders worden hierbij betrokken.

Samenwerking in voorschoolse periode en overgang naar primair onderwijs

 • Consultatiebureau en de voorscholen hebben ongeveer één keer per kwartaal een overleg op casusniveau. Tevens ad hoc overleg waar nodig.
 • Overdracht naar primair onderwijs: er wordt gewerkt met een overdrachtsformulier op de vijf ontwikkelingsgebieden, welke (met toestemming van de ouders) naar de school wordt gestuurd. Bij VVE-kinderen en bij kinderen waarover er andere zorgen rondom de ontwikkeling en/of het gedrag zijn, vindt er een warme overdracht plaats. Er is dan contact met de leerkracht of intern begeleider. Vanuit sommige scholen komt één van beide ook op de groep kijken.

Ervaringen en signalen vanuit het primair onderwijs

 • Er zijn grote verschillen in gedrag, taalniveau en zelfredzaamheid bij kinderen bij de start in groep 1.
 • Basisscholen ervaren dat veel kinderen manipulerend gedrag (schreeuwen, stampen) en jong gedrag (spullen in de mond stoppen, weinig taakgerichtheid) laten zien.
 • Veel spraak/taalproblemen, zeker sinds het afschaffen van de REC2.
 • Kinderen lijken niet gewend aan ?nee?. De indruk bestaat dat zij vanuit huis weinig grenzen en regels mee krijgen. Ouders lijken handelingsverlegen.
 • Het is moeilijk om met sommige kinderen een relatie op te bouwen. Het is onduidelijk waar dit uit voortkomt (mogelijk angst, zelfvertrouwen, weerbaarheid).

Ervaren knelpunten en verbeterpunten

 • Het niveau van Startblokken in de voorschoolse periode krijgt extra aandacht vanuit voorschoolse voorzieningen, met als doel het niveau te verhogen.
 • De verwachting die professionals van kinderen hebben is in de voorschoolse periode anders dan op school. Hierdoor vallen kinderen soms nog niet uit in de voorschoolse periode, maar wel in groep 1, 2.
 • De voorschoolse periode is relatief kort. Soms kan het lang duren voordat de juiste zorg, zoals logopedie, is opgestart.
 • De samenwerking met de logopedist is voor verbetering vatbaar.

Wat zoeken wij?
Je beschikt over de kerncompetenties die de gemeente Opmeer van haar medewerkers vraagt: klantgericht, kwaliteitsbewustzijn, resultaatgerichtheid en kun je goed samenwerken. Je hebt uitstekende gespreksvaardigheden, bent analytisch en initiatiefrijk. Je bent in staat om een actieve en innovatieve rol aan te nemen bij de uitvoering van de stage opdracht.

Wat bieden wij?
Je krijgt een boeiende stage opdracht met veel afwisseling en verantwoordelijkheid.
Een stagevergoeding van €300,00 bruto per maand (gebaseerd op een werkweek van 36 uur)

Meer weten?
Voor inhoudelijke vragen over deze functie en informatie over de procedure kun je vanaf 8 augustus contact opnemen met Anja Groen van bureau Personeel & Organisatie, telefoon 0226 – 363353.

Belangstelling?
Solliciteren kan via de site  https://www.jobsrepublicone.nl/vaclink/c812qn850/tab/form. De vacature kun je vinden via de link https://www.jobsrepublicone.nl/vaclink/c812qn850/tab/desc. Je kunt reageren tot 21 augustus 2017. De gesprekken zijn gepland  op dinsdag 29 augustus 2017. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Anja de Groen van Gemeente Opmeer ( 0226-363353)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Opmeer is werken bij een kleine werkgever. Werken in Opmeer betekent ook open staan voor een nieuwe rol van de overheid. Dat je ook over de grenzen van jouw vak durft te kijken. Dat je houdt van samenwerken. Dat je oog hebt voor politieke verhoudingen en maatschappelijke gevolgen van beleid. Werken in Opmeer is werken aan kwaliteit. Want we willen continu de dienstverlening verbeteren.

meer over Gemeente Opmeer

Adres

Klaproos 1
1716 VS Opmeer

0226 363333