Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Griffier

Vacature

Gemeente Houten zoekt kandidaten voor de functie van:

Griffier

32 tot 36 uur per week

SOLLICITEER

Als griffier ben je eindverantwoordelijk voor het adviseren over en ondersteunen van de gemeenteraad en de daaraan gelieerde organen zoals de agendacommissie, het seniorenconvent, het voorzittersoverleg, rekenkamercommissie en audit- en rekeningcommissie. Je bent ook eindverantwoordelijk voor de dienstverlening aan de raad en het sturen op en bewaken van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces. Daarnaast geef je als eindverantwoordelijke integraal leiding aan de medewerkers die belast zijn met de raadsondersteuning. Uiteraard draag je ook zorg voor de ontwikkeling van een visie op en de doorontwikkeling en innovatie van de raadsondersteuning.

Je plaats binnen de organisatie

De raad van de gemeente Houten heeft gekozen voor een zelfstandige griffie, zodat de raad zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken goed kan uitvoeren. 

Lees hier meer over de Gemeente Houten.

Je profiel

Je hebt een relevante opleidingsachtergrond op academisch niveau. Daarnaast beschik je over minimaal 5 jaar ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een complexe bestuurlijke omgeving. Je bent gericht op samenwerking, communicatief zeer vaardig, in staat om beslissingen te nemen en op effectieve wijze doelen te stellen. Verder beschik je over overtuigingskracht, coachingsvaardigheden en uiteraard een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.

De raadsgriffier is de onafhankelijke en neutrale adviseur van de gemeenteraad die ervoor zorgt dat de raad zijn volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende taken effectief kan uitvoeren. Eindverantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de gemeenteraad en de daaraan verbonden commissies zoals de agendacommissie, het seniorenconvent, het voorzittersoverleg, de rekenkamercommissie en de audit- en rekeningcommissie. Sturen op en bewaken van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces.

Overwegende functiekenmerken

 • Is eindverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de griffie en is de direct leidinggevende van de griffiemedewerkers.
 • Heeft een visie op de doorontwikkeling en de optimalisatie van het lokaal bestuur en de ondersteuning van de gemeenteraad.
 • Participeert als eerste adviseur van de raad in het driehoeksoverleg met burgemeester en gemeentesecretaris.
 • Is ambtelijk budgethouder voor de budgetten van de griffie, de raad, de audit- en rekeningcommissie en de rekenkamercommissie.
 • Geeft, gevraagd en ongevraagd advies en bijstand aan zowel de gemeenteraad als geheel, als aan de individuele raadsleden en vervult een vertrouwenspositie voor raadsleden.
 • Signaleert en vertaalt (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen naar het eigen werkterrein en het domein van de gemeenteraad.

Generieke taken

Resultaatgebied 1: Advisering raad

 • Adviseert en ondersteunt de raad over de inhoud en toepassing van raadsinstrumenten.
 • Adviseert de voorzitter van de raad en de voorzitters van de rondetafelgesprekken over de uitoefening van hun voorzitterschap.
 • Stimuleert, volgt en evalueert complexe en strategische bestuurlijke ontwikkelingen en vertaalt deze in initiatieven, uitvoeringsplannen en voorstellen.
 • Bevordert en draagt zorg, samen met de ambtelijke organisatie voor de ontwikkeling en implementatie van beleids- en beheersinstrumenten.

Resultaatgebied 2: Ontwikkeling

 • Adviseert over en ondersteunt bij de totstandkoming van de (strategische) raadsplanning en de invulling van de beleid- en beheercyclus.
 • Adviseert over het functioneren van de raad en draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie en evaluatie van procedures en werkprocessen (o.a. het vergadermodel).
 • Bevordert en bewaakt de professionele facilitering en invulling van de rol van de raad.
 • Ondersteunt, bevordert en bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en doet verbetervoorstellen.

Resultaatgebied 3: Management van de griffieorganisatie

 • Draagt zorg voor het management van de raadsondersteuning.
 • Is door de raad gemandateerd tot het nemen van alle rechtspositionele beslissingen voor het personeel van de griffie, met uitzondering van de aanstelling, schorsing en ontslag van de raadsadviseur.
 • Draagt zorg voor de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten.
 • Draagt zorg voor de totstandkoming van resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de performance.
 • Is in staat collega’s te stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen.
 • Draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en innovatie van de griffie en haar medewerkers.
 • Bevordert en draagt zorg, in samenwerking met de afdelingen Concernstaf en Informatie, voor het informatiebeheer en de externe ontsluiting van bestuurlijke stukken.

Resultaatgebied 4: Procesmanagement

 • Stuurt, bewaakt en ondersteunt bij de afdoening/naleving van afspraken.
 • Draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen.(is o.a. secretaris van de raad, de rondetafelgesprekken en het seniorenconvent en agendacommissie)
 • Realiseert en bewaakt de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning.
 • Verzorgt en bewaakt de afstemming en verbinding tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.
 • Is budgetverantwoordelijke voor de financiële bedrijfsvoering van de raad, Audit- en rekeningcommissie en rekenkamercommissie en de griffie.
 • Voert de regie bij interactieve processen met burgers, bedrijven en/of instellingen.

Resultaatgebied 5: Netwerken

 • Vertegenwoordigt de belangen van de raad in interne en externe overlegsituaties.
 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk.
 • Creëert intern draagvlak voor beleid en beleidsontwikkelingen vanuit de griffieorganisatie.
 • Draagt zorg voor de externe communicatie van de raad.

Opleiding

Academisch werk- en denkniveau verkregen door opleiding en/of werkervaring. Beschikt bij voorkeur over een juridische of bestuurskundige achtergrond of opleiding.

Ervaring

Minimaal vijf jaar ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een complexe bestuurlijke omgeving, bij voorkeur in de functie van raadsgriffier.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit en Samenwerkingsgerichtheid: Je bent in staat te opereren binnen het krachtenveld raad-college-burgemeester-ambtelijke organisatie. Je toont daarbij inlevingsvermogen voor de andere deelnemers in dit krachtenveld. Je levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een complex onderwerp betreft.
 • Communicatieve vaardigheid: Je bent communicatief zeer vaardig. Naast een goede uitdrukkingsvaardigheid – waardoor je in staat bent om jouw ideeën en visie helder te presenteren- beschik je tevens over een "luisterend oor" zodat je informatie op de juiste wijze weet in te schatten en te analyseren. Je draagt zorg voor de externe communicatie van de raad.
 • Managementvaardigheid: Je bent in staat om op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen en benodigde tijd, acties en middelen in te schatten om bepaalde doelen te kunnen bereiken, daarop de voortgang te monitoren en eventueel bij te stellen. Je kunt omgaan met stress die gebonden is aan de scharnierfunctie van de griffiersfunctie.
 • Visie: Je kunt je concentreren op hoofdlijnen van beleid op langere termijn; omgevingsfactoren combineren met eigen inzicht, dit toepassen en de visie op de verbinding raad/college/gemeentelijke organisatie uitdragen. Hiervoor is nodig afstand te kunnen nemen van de dagelijkse praktijk.
 • Besluitvaardigheid: Je bent in staat tijdig beslissingen te nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van oordelen.
 • Leervermogen: Je hebt het vermogen om relevante informatie op te sporen, hiermee nieuwe bekwaamheden te ontwikkelen en deze toe te passen in het verbeteren en vernieuwen van werkprocessen, producten, diensten en eigen functioneren.
 • Coachen: je kunt raadsleden en medewerkers stimuleren en motiveren om een bepaald resultaat te helpen behalen. Je kunt griffiemedewerkers helpen om hun ontwikkelingsmogelijkheden in beeld te krijgen en bij het optimaal benutten en versterken van competenties.
 • Overtuigingskracht: Je weet anderen te winnen voor een bepaald standpunt en je weet instemming te krijgen voor plannen, ideeën of producten.
 • Politiek strategisch inzicht: Je begrijpt hoe politieke processen werken en kunt inschatten wat de gevolgen zijn van jouw adviezen voor de raad en de raadsleden bij de uitoefening van hun functie. Je helpt raadsleden bij het inzetten van de instrumenten van de raad.
 • Laagdrempelig: Je wordt gezien als de griffier die er is voor de raad en de raadsleden, maar ook voor ambtenaren én burgers. Je bent toegankelijk en benaderbaar.

Ons aanbod

 • Salaris en aanstelling zijn afhankelijk van je opleiding en ervaring. Als je voldoet aan de gestelde functie-eisen kunnen wij je inschalen in schaal 13. Het bruto maandsalaris is in deze schaal minimaal € 4.683 en maximaal € 6.240 bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). Wanneer aanstelling plaatsvindt in de aanloopschaal 12, bedraagt het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband minimaal € 4.194 en maximaal € 5.756 per maand.
 • Bij wederzijdse tevredenheid kom je na een jaar in aanmerking voor een vast dienstverband.
 • Een IKB (individueel keuzebudget) van 17,05% van jouw bruto salaris per maand. Dit IKB is een bundeling van onder andere je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je kunt het IKB vrij inzetten, bijvoorbeeld door het uit te laten betalen of voor extra verlof. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. 
 • Als je 36 uur werkt dan heb je in elk geval 144 vakantie-uren per jaar. Werk je parttime, dan worden je vakantie-uren naar rato berekend. Met de inzet van je IKB is het mogelijk om maximaal 4 weken extra verlof te kopen.
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en een pensioenregeling.
 • Voor zover het werk het toe laat is het mogelijk om tijds- en plaats onafhankelijk te werken. 
 • Opleidings- en ontwikkel mogelijkheden, bijvoorbeeld via ons interne opleidingscentrum: de Houten Academie.
 • Een werkplek die uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer. Het gemeentehuis ligt direct naast het station en is binnen 10 minuten bereikbaar met de trein vanaf Utrecht Centraal. 
 • Mogelijkheid om te sporten met korting via Bedrijfsfitness Nederland.

Wil je meer informatie?

Informatie over de inhoud van de functie wordt gegeven door de voorzitter van de Werkgeverscommissie, René Speksnijder via rene.speksnijder@ziggo.nl of op 06-44661154.

Informatie over de sollicitatieprocedure kunt u opvragen bij het team Bedrijfsvoering/Vakgroep P&O, Danielle Graafmans via danielle.graafmans@houten.nl of op 030-6392864.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

Je sollicitatie

Wij ontvangen je motivatie en recent cv, tot en met 16 februari 2020 onder vermelding van vacaturenummer 2020-001-GR.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 16 maart 2020.

Een assessmentonderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure. Bij de afronding van de sollicitatieprocedure met een arbeidsovereenkomst wordt u om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.