Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HilversumVoorzitter CWM Hilversum

Voorzitter CWM Hilversum

Vacature

De gemeente Hilversum zoekt voor de Commissie voor Welstand en Monumenten een voorzitterInformatie over de vacature

In verband met het aflopen van de maximale benoemingstermijn is de gemeente op zoek naar een voorzitter voor de Commissie voor Welstand en Monumenten.


Hilversum

Hilversum wordt gekenmerkt door kwalitatief hoogstaande architectuur en stedenbouw, heeft veel beschermde gezichten en meer dan duizend monumenten, met name uit de periode 1850-1940. Hilversum is zowel een dorp als een stad en ligt omsloten door natuurgebieden. Deze ruimtelijke karakteristiek wordt als kwaliteit gekoesterd en is uitgangspunt voor verdere ontwikkeling, waarin duurzaamheid en verdichting een grote rol spelen. Deze dynamiek maakt de advisering van de Commissie voor Welstand en Monumenten van grote waarde.


De Commissie voor Welstand en Monumenten

De Commissie voor Welstand en Monumenten is een onafhankelijke adviescommissie, die zich bezig houdt met de welstandsadvisering over te (ver)bouwen bouwwerken en die adviseert over het verbouwen, restaureren, herbestemmen en aanwijzen van beschermde monumenten. De commissie baseert haar adviezen op de criteria van de geldende welstandsnota.


De commissie bestaat uit zes leden: drie architect-leden, twee leden met expertise op het gebied van monumenten (een restauratie-architect en een cultuur-/architectuurhistoricus) en één burgerlid. In vier verschillende kamers behandelen de commissieleden in wisselende samenstelling de ingediende plannen. Grotere nieuwbouwplannen worden door de architect-leden en het burgerlid besproken in Welstandskamer I, monumenten door de monument-leden in de Monumentenkamer en plannen die het werkveld van beide commissies raken komen in de gezamenlijke commissie aan de orde. Deze drie kamers worden voorgezeten door de voorzitter. In welstandskamer II behandelt een gemandateerd architect-lid de kleine plannen.


Commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in een vergaderkamer van het Raadhuis van Hilversum.


Welke kwaliteiten worden gevraagd:

Algemeen;

 • U bent geïnteresseerd in Hilversum en kent de gemeente of bent bereid die actief te leren kennen.
 • U bent bereid zich te verdiepen in de ruimtelijke kwaliteit en het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van Hilversum.
 • U kunt, niet vooringenomen, snel en accuraat op gepresenteerde plannen reageren en uw analyse aan de hand van de vastgestelde criteria vertalen in heldere en bruikbare adviezen. Ook bent u in staat uw standpunt op een overtuigende, respectvolle en begrijpelijke wijze naar voren te brengen, zowel richting vakgenoten als richting aanvragers.
 • U heeft gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.
 • In de periode dat u in de commissie zitting heeft bent u in principe niet zakelijk betrokken bij projecten in Hilversum die in de commissie moeten worden behandeld. Mocht zich zo’n situatie voordoen dan zal de Commissie voor Welstand en Monumenten geen advies uitbrengen maar wordt aan de stichting Mooi Noord-Holland advies gevraagd.


Voorzitter;

 • U bent werkzaam als architect.
 • U hebt ervaring met planvorming en uitvoering van complexe (nieuwbouw)projecten en kan snel schakelen tussen verschillende schaalniveaus. Aan de hand van uw eigen werk kunt u uw praktijkervaring en veelzijdigheid aantonen.
 • U hebt kennis op het gebied van bouw-, architectuur- en cultuurhistorie. Tevens bent u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het werkveld.
 • U heeft ervaring in commissies die adviseren over zaken welke op de welstand van de bebouwde omgeving, op monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten betrekking hebben, bij voorkeur als voorzitter. U bent in staat met de commissieleden te komen tot een integraal oordeel en kernachtig adviezen te formuleren uit de verschillende werkvelden.
 • U beschikt aantoonbaar over uitstekende voorzitterskwaliteiten en bent in staat een boegbeeld te zijn van de commissie naar buiten toe, eventueel buiten de vergaderingen om.
 • U bent in staat de verbindende schakel te zijn tussen welstandskamer en monumentenkamer van de commissie en in staat het oordeel en de belangen binnen beide kamers naar voren te brengen en samen te vatten.
 • U heeft een creatieve, oplossingsgerichte houding, u bent kwaliteitsgericht en een teamspeler.


Benoeming

De voorzitter en leden van een commissie worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming voor 3 jaar is mogelijk. Na invoering van de nieuwe Omgevingswet gaat het stelsel van welstandsadvisering en -commissies mogelijk veranderen. De huidige adviesrol van de commissie zou hierdoor kunnen wijzigen. Hierover bestaat nu nog geen duidelijkheid.


Meer informatie

De commissievergaderingen vinden tenminste iedere twee weken overdag op donderdag plaats. Het aantal (vergader)uren wisselt en is afhankelijk van het binnenkomen van aanvragen. U moet rekening houden met circa 180 vergaderuren per jaar (dit is exclusief voorbereidingstijd, afhankelijk van de bezetting binnen de verschillende kamers, de thuistoets kleine plannen, controle van de concept verslagen etc.). U neemt zitting in de vergadering van de Commissie voor Welstand en Monumenten, die meestal vergadert tussen 9.00 en 17.30uur. De vergoeding bedraagt € 98,32 per uur.


Meer informatie over de welstandsnota en de monumenten in de gemeente Hilversum is te vinden op onze internetsite www.hilversum.nl.


Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het commissiesecretariaat, de heer B. van Steen;

Telefoonnummer:      14035 (of doorkiesnummer 035-6292242)

E-mail:                       secretariaatwelstand@hilversum.nl


Reageren

Belangstellenden worden uitgenodigd om hun sollicitatie met actuele cv uiterlijk 14 december 2018 te richten aan het college van burgemeester en wethouders via het mailadres van het commissiesecretariaat secretariaatwelstand@hilversum.nl of per post te sturen naar burgemeester en wethouders van Hilversum, t.a.v. de heer B. van Steen, afdeling Publiekszaken, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.


De selectiegesprekken zullen worden gevoerd op 9 en 10 januari 2019.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen.

meer over Gemeente Hilversum

Adres

Dudokpark 1
1217 JE Hilversum

14 035