Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Griffier

Vacature

Hilvarenbeek
Aan de rand van de Brabantse Kempen ligt de gemeente Hilvarenbeek. Met 15.000 inwoners heeft Hilvarenbeek nog een landelijk karakter, met de groene Vrijthof als kloppend hart. De inzet en betrokkenheid van inwoners is groot en zij hebben hun visie gegeven op de toekomst van onze gemeente. Dit is vastgelegd in de Toekomstvisie (www.hilvarenbeek2030.nl). Belangrijke thema’s binnen de organisatie zijn: optimalisatie van de dienstverlening, strategische slagkracht en samenwerking.

De gemeenteraad van Hilvarenbeek zoekt een

Griffier
voor 36 uur per week

Organisatie gemeente Hilvarenbeek

Gemeenteraad

De gemeenteraad telt 17 zetels en bestaat uit:

Gemeenschapslijst : 7 zetels
HOI Werkt                : 6 zetels
VVD                             : 2 zetels
CDA                             : 2 zetels

De raadscoalitie bestaat uit Gemeenschapslijst, VVD en CDA. Deze partijen hebben een coalitieprogramma opgesteld voor de raadsperiode 2014 - 2018: Samen bouwen aan een leefbaar Hilvarenbeek.

College
Het college van Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek bestaat naast de burgemeester op dit moment uit drie wethouders.

Raadsgriffie
De raadsgriffie ondersteunt de raad bij zijn werkzaamheden, informeert en adviseert de raad over bevoegdheden en werkzaamheden van de raad, het opstellen van amendementen en moties en het inzetten van andere instrumenten die de raad tot zijn beschikking heeft.

De griffie bestaat uit een griffier (1 fte) en een griffiemedewerker (0,55 fte).

Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie van de gemeente Hilvarenbeek bestaat uit drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Dienstverlening. Het directieteam bestaat uit gemeentesecretaris en afdelingsmanager Dienstverlening. 115 medewerkers werken er aan de uitvoering van de gemeentelijke taken. De griffie kan voor specialistische kennis een beroep doen op de ambtelijke organisatie.

Samenwerking
Sinds enkele jaren werkt de gemeente Hilvarenbeek samen met Goirle en Oisterwijk op specifieke onderdelen, zoals de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's), crisisbeheersing, belastingen, de inkoop van zorg en in de dienstverlening. Deze samenwerking bouwen zij verder uit. De drie gemeenten werken samen om hun inwoners meer regie op de toekomst te bieden én ruimte te creëren voor de verwezenlijking van hun eigen, lokale ambities. Ook zien zij samenwerking als slim antwoord op de toegenomen gemeentelijke taken en de uitdagingen van deze tijd. De bestuurlijke zelfstandigheid van iedere gemeente blijft uitgangspunt.

De functie
Op de taakinhoud verwachten wij een griffier die:

 • als voortdurende uitdaging de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces bewaakt en optimaliseert en structuur brengt in de (soms complexe) processen;
 • de raad, de door de raad ingestelde commissies, de raadsfracties en de burgemeester als voorzitter van de raad, gevraagd en ongevraagd en op het juiste moment prikkelend adviseert, ook op strategisch niveau, over alle onderwerpen die voor de positie en functioneren van de raad van belang kunnen zijn;
 • verantwoordelijkheid neemt en kwaliteit levert in de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen van raad, commissies en presidium;
 • te agenderen stukken en te nemen en genomen besluiten effectief toetst op kwaliteit;
 • scherp de vinger aan de pols houdt bij de afdoening van amendementen, moties, initiatiefvoorstellen, voorstellen en vragen van de raad en het nakomen van afspraken en toezeggingen door het college;
 • in staat is om het besluitvormingstraject van de gemeenteraad te vertalen naar de informatiebehoefte van onze inwoners en omgekeerd;
 • door initiatieven en preventieve acties bijdraagt aan het in stand houden van de goede verhoudingen binnen de raad;
 • op efficiënte wijze het secretariaat voert (en laat voeren) van de raad, de raadscommissies, het presidium en eventueel ingestelde werkgroepen;
 • collegiaal leiding geeft aan de griffiemedewerker;
 • gemakkelijk, communicatief vaardig en sensitief participeert in: netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen, ieder met hun eigen belangen; de driehoek van burgemeester, gemeentesecretaris en griffier; treffen met de media, inwoners en belangenorganisaties, steeds vanuit het standpunt van de raad en zijn commissies.

Als ‘mens’ verwachten wij een griffier die:

 • robuust is in zijn/haar rol; sensitief in de relatie
 • zich verdiept in de eigenheid van de Hilvarenbeekse gemeenteraad en politiek en daarin vanuit zijn rol meebeweegt;
 • zijn/haar job en de samenwerking met de gemeenteraad als een persoonlijke uitdaging ziet;
 • zich onafhankelijk durft op te stellen;
 • weet wat er maatschappelijk en in de omgeving van de politiek-bestuurlijke en de ambtelijke organisatie aan de hand is, en het eigen handelen daarop afstemt;
 • zich kan verplaatsen in de positie, belevingswereld en gevoelens van anderen, verbindend is en zich bewust toont van het effect van eigen handelen daarin;
 • zich de gewenste werkelijkheid kan inbeelden;
 • dienstverlenend is ingesteld en op de juiste momenten die dienstverlening gestalte weet te geven;
 • strategisch kan denken en handelen;
 • efficiënt en effectief het juiste resultaat weet te behalen binnen de gestelde deadlines;
 • geen stress kent en flexibel maar effectief kan schakelen tussen ‘hollen en stilstaan’.

Opleiding en ervaring
Kandidaten hebben:·academisch werk- en denkniveau verkregen door opleiding of werkervaring;·minimaal enige jaren ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een (complexe) bestuurlijke omgeving;·bij voorkeur enige jaren relevante en bewezen ervaring op een griffie van een gemeente.

Arbeidsvoorwaarden
Het niveau van de functie is voorlopig vastgesteld op salarisschaal 12, bruto per maand € 5.384,-- exclusief 16,3% Individueel keuzebudget. De functie dient nog definitief gewaardeerd te worden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie kun je vanaf 21 augustus 2017 terecht bij burgemeester Palmen, via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (013) 505 83 00.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze uitdagende functie? Stuur dan vóór 11 september 2017 je sollicitatie (met motivatiebrief en CV) aan de gemeenteraad van Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Solliciteren kan ook via vacatures@hilvarenbeek.nl.

Procedure

De vacature is extern opengesteld in week 31. U kunt reageren tot en met 10 september 2017. In week 39 worden selectiegesprekken gevoerd. In week 40 vindt de tweede gespreksronde plaats. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure, uitsluitend ten aanzien van de finale kandidaat. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Na overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden volgt een voordracht voor benoeming. In zijn vergadering van 9 november 2017 benoemt de gemeenteraad de griffier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Hilvarenbeek

Adres

Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

013-5058300