Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HaarlemmermeerLeden en voorzitter adviescommissie bezwaarschriften

Leden en voorzitter adviescommissie bezwaarschriften

Vacature

De gemeente Haarlemmermeer streeft naar een transparante en uniforme heroverweging van haar besluiten waarover bezwaarschriften zijn ingediend. Met het oog daarop is in 1995 de commissie van advies voor de bezwaarschriften ingesteld. De commissie heeft tot taak de bestuursorganen van de gemeente te adviseren over de ingediende bezwaarschriften. De commissie doet ook aanbevelingen ter voorkoming van bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een externe voorzitter, externe leden en ambtelijke leden. In verband met het vertrek van de voorzitter en een aantal externe commissieleden zoeken burgemeester en wethouders kandidaten voor de functie van:

(externe) Leden en voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Wat ga je doen?

De commissie houdt wekelijks hoorzittingen, waaraan ook ambtelijke commissieleden kunnen deelnemen.

De commissie bezwaarschriften adviseert na het horen van indieners van bezwaarschriften en eventuele belanghebbenden, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Het horen en vervolgens het adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde hoorcommissie van maximaal drie leden, welke wordt voorgezeten door één van de externe leden of de voorzitter van de commissie. Er wordt iedere week op maandagochtend (sociale kamer) en dinsdagochtend (algemene kamer) een hoorzitting gepland, en zonodig ook op donderdagochtend.

De commissie vergadert minimaal 2 maal per jaar. De commissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van o.m. het omgevingsrecht, de Wegenverkeerswet, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Huisvestingswet en de subsidieverordening.

Belastingen, retributies, ambtenarenzaken vallen buiten het werkterrein van de commissie. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

Wat neem je mee?

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt een relevante opleiding en/of ervaring op het terrein van het bestuursrecht en op tenminste één van de boven vermelde rechtsgebieden. Je hebt kennis en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur. Je hebt kennis van of ervaring met gemeentelijke organisaties en de ambtelijke en bestuurlijke verhouding daarin. Je hebt een brede maatschappelijke en sociale betrokkenheid en ervaring. Je beschikt over goede communicatieve, sociale en redactionele vaardigheden. Je bent minimaal 2 keer per maand een dagdeel beschikbaar.

Voor de voorzitter geldt aanvullend dat de kandidaat:
  • Ervaring heeft met het voorzitten en leiden van vergaderingen;

  • Hiertoe minimaal 2x per jaar de plenaire vergadering voorbereidt in samenwerking met het ambtelijk aanspreekpunt;

  • Zorgdraagt voor eenheid in zowel de werkwijze als in de advisering;

  • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de externe commissieleden.

De kandidaten mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Haarlemmermeer, noch deel uitmaken van een commissie of instelling die betrokken is bij de voorbereiding, de advisering of de vorming van het gemeentelijk beleid, de gemeentelijk besluitvorming en de uitvoering daarvan.

Wat wij bieden

De leden ontvangen maandelijks een vergoeding per bijgewoonde hoorzitting of plenaire vergadering van de commissie. De voorzitter ontvangt een aanvullende vergoeding voor bijkomende werkzaamheden. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Solliciteren?

Benoeming geschiedt door burgemeester en wethouders. Sollicitaties kunnen tot drie weken na het verschijnen van deze oproep worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, p/a Team Juridische Zaken t.a.v. B. Kegener, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij mevrouw Roubos of mevrouw Kegener, telefoon 023-5676709 of 023-5676238.

Functie-eisen
Vakgebied: Juridisch
Opleidingsniveau: WO,HBO.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris: geen info beschikbaar

Contactinformatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Brigiet Kegener via telefoonnummer +31235676238.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Shelita Thurnim van Gemeente Haarlemmermeer ( +31 6 38627077)

Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer

Adres

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

0900 1852