Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Gooise MerenProgrammamanager voor de gemeente Gooise Meren

Programmamanager voor de gemeente Gooise Meren

Vacature

Missie Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren is een zeer aantrekkelijke woon- en verblijfomgeving in de Metropoolregio Amsterdam. Een gemeente met een hoog voorzieningenniveau voor wonen, werken, ondernemen en recreëren. De gemeente kan gezien worden als een krachtige speler in de regio Gooi en Vechtstreek, de Metropoolregio Amsterdam, de Noordvleugel Utrecht en de provincie en het Rijk. Een gemeente die structureel inzet op duurzaamheid en vergroening. Waar inwoners zich kunnen ontplooien en zelf (mede) vormgeven aan hun eigen leefomgeving, samen met de gemeente.

Dit alles wordt ondersteund door een moderne, professionele gemeentelijke overheidsorganisatie die de krachten in de samenleving mobiliseert met het oog op het verder ontwikkelen en versterken van de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Een gemeente die financieel gezond is, kosteneffectief werkt en die hoogwaardige dienstverlening biedt aan inwoners, bezoekers, maatschappelijke instellingen en ondernemers. Een gemeente waarin de krachten gebundeld zijn, maar waarbij oog blijft voor de eigenheid en identiteit van de kernen Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum. In de gemeente wonen en leven bijna 60.000 inwoners, die vanuit dit gebied hun bijdrage leveren aan het economische, culturele en wetenschappelijke kloppend hart van de Regio.

Hoofdopdrachten

De drie hoofdopdrachten voor de gemeente zijn als volgt geformuleerd.

 • Het vergroten van de vitaliteit van wijken, buurten en kernen met ruimte voor eigen initiatief van (al dan niet georganiseerde) inwoners.
 • Het aangaan en versterken van allianties en partnerships op bestuurlijk, economisch en maatschappelijk terrein op lokaal, regionaal, provinciaal en (op onderdelen) landelijk niveau, om daarmee de kwaliteitsopgaven voor de nieuwe gemeente te ondersteunen.
 • Het vormen van een financieel gezonde en slagvaardige gemeente die in staat is om dagelijkse werkzaamheden zo kosteneffectief en hoogwaardig mogelijk uit te voeren. Die tegelijkertijd flexibel en actief kan omgaan met de veranderingen en bewegingen in de samenleving en opvattingen van inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers.

Stand van zaken organisatie

De gemeente is in 2016 gestart met een organisatie die primair verticaal was georganiseerd in de vorm van afdelingen. Daarbij is ingezet op de ontwikkeling van zelforganisatie, bevoegdheden laag in de organisatie, persoonlijke en teamontwikkeling, ruime opleidingsmogelijkheden, een eigen GroeiMee! Academie en ruimte voor de balans privé en werk (mogelijkheden tot thuiswerken). Tegelijkertijd zijn stappen gezet richting een netwerkorganisatie en is geëxperimenteerd met vormen van horizontale sturing in de vorm van programma’s en speerpunten, aangestuurd door programmamanagers en horizontale trekkers. Daarnaast wordt volop ingezet op ruimte maken voor inwoners door middel van uitgebreide mogelijkheden om te participeren, waaronder co-creatie, een initiatieventafel, een programma Doe Democratie, Wijk en Kerngericht werken etc. Kortom, de organisatie van Gooise Meren is een levendige en bruisende partner en omgeving die in open verbinding staat met de gemeenschap en die ruimte biedt voor experiment, groei en inwoners.

De koers van de organisatie (organisatiedoelen) is gericht op het zijn van een:

 • Netwerkorganisatie
 • Participerende organisatie
 • Financieel gezonde organisatie 
 • Dit willen wij bereiken langs de lijn van onze kernwaarden: vertrouwen, ondernemen en samenwerken.
 • Alle plannen die wij maken en alle acties die wij ondernemen dienen bij te dragen aan de organisatiedoelen en ingericht te worden op basis van onze kernwaarden.
 • Coachend en dienend leiderschap en het sturen op resultaten en gedrag horen daarbij.

Structuur van de organisatie

Er zijn in totaal 8 afdelingen: Facilitaire Zaken en Informatie en Automatisering; Financiën en Belastingen; Bestuur- en Managementondersteuning; Uitvoeringsdienst Sociaal Domein; Mens en Omgeving (brede beleidsafdeling); Vergunning, Toezicht en Handhaving; Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen en Projecten. Het management valt onder de directie evenals het team Strategie en Control. Naast de lijnsturing is er een aantal programma’s en projecten te onderscheiden, die ook direct onder de directie vallen, waaronder: Duurzaamheid, Doe Democratie, Wijk- en Kerngericht werken, Dienstverlening en Organisatieontwikkeling. Er is een tweehoofdige directie: de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een directeur/loco-secretaris.

Er is een directieoverleg waarin de directie het strategisch beleid, de verdeling van de middelen, de externe samenwerking, de ontwikkelingen op organisatieniveau en de relatie bestuur/ambtelijke organisatie afstemt. Daarnaast is er een managementoverleg dat functioneert als een adviesorgaan voor de directie. Hierin worden tevens college- en directiebesluiten teruggekoppeld en wordt de voortgang van projecten en activiteiten besproken. Afdelingshoofden, adjunct-afdelingshoofden en de concerncontroller nemen deel aan het managementoverleg. In de organisatie zijn zo’n 400 vaste medewerkers actief (380 fte), naast enkele 10-tallen externen.

De organisatie is bezig zich te ontwikkelen van een verticaal georganiseerde organisatie naar een horizontale netwerkorganisatie, met de bijbehorende instrumenten als teamcoaches, bevoegdheden laag in de organisatie, grote vrijheid voor de invulling van het werk enz. Hoe die organisatie er precies uit komt te zien, bepalen wij samen, onder andere tijdens een werkconferentie die in april van dit jaar gepland is.


Profiel van de Programmamanager

De organisatieontwikkeling willen wij dwars door de organisatie heen laten regisseren, faciliteren, monitoren en stimuleren in de vorm van een programma. Dit is passend bij de koers van de organisatieontwikkeling richting een netwerkorganisatie.

Programmamanagement zoals Gooise Meren dat hanteert, is een manier van managen of besturen van een complex van onderling samenhangende projecten en andere inspanningen, dwars door de organisatie heen. De programmamanager heeft geen hiërarchische bevoegdheden, maar opereert op basis van de door de organisatie vastgestelde organisatiedoelen en op basis van de steun van de directie en het overige management. Hij/zij dwingt gezag af door kennis van het werk, de eigen ervaring binnen het werkveld, de belangen van zijn/haar gesprekspartners en van de eigen overtuigingskracht. De programmamanager stuurt dus functioneel aan! 

Wij zijn op zoek naar een concerndenker die vraagstukken en vooral mensen met elkaar kan verbinden. Iemand die kan binden en boeien en individuele mensen en teams kan uitdagen en motiveren om resultaten te boeken. Vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling zijn gesneden koek voor jou. Je hebt hier een visie op en kan dit uitdragen. Je kan medewerkers inspireren om een kwaliteitsslag te maken door met gezag het concept van genetwerkt en programmatisch werken uit te dragen. Je bent een verbinder die van buiten naar binnen denkt en de actuele ontwikkelingen in overheidsland op de voet volgt. De programmamanager maakt deel uit van de unit strategie en control en valt direct onder de directie, vergelijkbaar met een afdelingshoofd.

De organisatie is bezig zich te ontwikkelen van een verticaal georganiseerde organisatie naar een horizontale netwerkorganisatie, met de bijbehorende instrumenten als teamcoaches, bevoegdheden laag in de organisatie, grote vrijheid voor de invulling van het werk enz. Hoe die organisatie er precies uit komt te zien, bepalen wij samen, onder andere tijdens een werkconferentie die in april van dit jaar gepland is. Een conferentie met deelnemers uit de hele organisatie: ondernemingsraad, management, strategisch adviseurs, team organiseren en ontwikkelen, beleidsadviseurs, projectleiders, etc. Je hebt, om ons echt verder te brengen, ervaring met – of in ieder geval een visie op – genetwerkt werken en ervaring met organisaties in transitie. Bij de organisatieontwikkeling die Gooise Meren doormaakt, staat centraal dat inwoners/instellingen/bedrijven meer ruimte krijgen om zaken zelf op te pakken. Daarbij horen vormen van zelforganisatie in combinatie met bevoegdheden laag in de organisatie.

Gooise Meren kiest er nadrukkelijk voor om een eigen vorm te ontwikkelen van de organisatie van het werk. De netwerkorganisatie is naar onze mening niet geschikt voor alle werksoorten binnen een gemeente. Er zijn ook werksoorten waar de huidige vorm van aansturing – een leidinggevende en een team die/dat verantwoordelijk is voor afgebakende diensten en producten – uitstekend werkt voor nu en in de toekomst. Wij kiezen voor de werk- en aansturingsvorm die past bij de opdracht.


Functiekenmerken

 • Managet het programma organisatieontwikkeling in de meest brede zin.
 • Houdt rekening met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact.
 • Noodzaak tot het maken van strategische afwegingen.
 • Merkbare invloed op de organisatie, (lokale) omgeving of samenleving.


Resultaatgebieden

 • Definieert het integrale resultaat van het programma, waaronder de inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders en doelen.
 • Draagt zorg voor de bijdrage van het programma in de begrotingscyclus, het krediet- en budgetbeheer en voortgangsrapportages.
 • Draagt zorg voor de inrichting van de programmaorganisatie.
 • Begeleidt projectleiders en -medewerkers en stuurt hen functioneel aan.
 • Draagt zorg voor bewaking en rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten.
 • Adviseert de directie over politiek-bestuurlijke aspecten, bij het sluiten van contracten c.q. overeenkomsten en bij de vaststelling en beoordeling van resultaten.
 • Draagt zorg voor uitvoering van het programma.
 • Stimuleert en begeleidt de ontwikkeling van nieuwe ondersteunende HRM-instrumenten.
 • Adviseert over, realiseert en regisseert participatie en interactie met programmabetrokkenen.
 • Draagt zorg voor de informatievoorziening vanuit het programma en voor de afstemming van de interne en externe communicatie met belanghebbenden.
 • Draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten.
 • Adviseert over toekomstige programma’s.
 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk.
 • Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen.
 • Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden.
 • Creëert draagvlak voor beleid.

Competentieprofiel

Om deze functie optimaal uit te kunnen oefenen, zijn de volgende competenties vereist:

 • Visie.
 • Netwerken.
 • Verantwoordelijkheid.
 • Overtuigingskracht.
 • Onderhandelen.
 • Verbindend.

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken wij iemand die beschikt over een academisch werk- en denkniveau, met aantoonbaar kennis van en ervaring als programmamanager. Ervaring met – of in ieder geval een visie op - een kanteling van verticale naar horizontale sturing en de ontwikkeling naar een netwerkorganisatie. Ervaring met organisatieadvies of organisatieontwikkeling. Relevante werkervaring binnen de publieke sector, bij voorkeur binnen een gemeente. Een flexibele persoonlijkheid die inzet op het realiseren van doelen en die daarop stuurt. Is in staat door uitstekend ontwikkelde communicatieve vaardigheden een verhaal te vertellen en mensen mee te nemen in de ontwikkeling die Gooise Meren doormaakt.

Persoonskenmerken

 • Toegankelijk.
 • Integer.
 • Onafhankelijk.
 • Verbinder.
 • Resultaatgericht.

Salaris

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring is je salaris maximaal € 5.984,- per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 13 CAR UWO).
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB). Vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (6,75%), levensloopbijdrage en sommige vakantie-uren worden omgezet in het IKB. Het IKB kan naar eigen keuze ingezet worden, bijvoorbeeld voor extra verlof, maar het kan ook uitbetaald worden op het moment dat jou dat uitkomt.

Solliciteren/Informatie

 • Solliciteren kan t/m 17 maart 2019. De gesprekken vinden plaats tussen 25 maart en 12 april 2019.
 • Heb je nog vragen over de functie, bel dan met Diana Koree, tel. 06-25688469.
 • Geen vragen en wel solliciteren? Stuur je sollicitatie en CV dan naar ons via de sollicitatie button.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied: de missie van de gemeente Gooise Meren. In de gemeente wonen en leven bijna 60.000 inwoners, die vanuit dit gebied hun bijdrage leveren aan het economische, culturele en wetenschappelijke kloppend hart van de Randstad. De organisatie bestaat uit 380 medewerkers die verdeeld zijn over vier domeinen en een strategische unit. De afdelingen binnen deze domeinen kennen een grote mate van zelfstandigheid. Vitaliteit, eigen initiatief, participatie, financieel gezond en slagvaardig zijn kernbegrippen waar zowel buiten als binnen de gemeentelijke organisatie aan gewerkt wordt.

meer over Gemeente Gooise Meren

Adres

Brinklaan 35
1404 EP Bussum

035 207 0000