Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente EindhovenSenior raadsadviseur / plaatsvervangend griffier

Senior raadsadviseur / plaatsvervangend griffier

Vacature

Heb jij een duidelijke visie op het functioneren van de lokale democratie en zie je het als een uitdaging om een bijdrage te leveren aan de optimale ondersteuning van de gemeenteraad?

Dan ben jij de collega die we voor de griffie van de gemeenteraad zoeken!

De raadsgriffie is een autonoom organisatieonderdeel binnen de gemeentelijke organisatie, dat dient als ondersteuningspunt voor de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functies. De griffie adviseert over werkprocessen en procedures, organiseert deze processen en verzorgt de logistieke ondersteuning.
De werkprocessen van de raad kennen grofweg drie fases: voorbereiding, meningsvorming en besluitvorming. In iedere fase is een specifieke taak voor de griffie weggelegd.

Voor meer informatie over de griffie wordt verwezen naar onderstaande toelichting.

Jouw uitdaging
Het strategisch adviseren van de gemeenteraad, presidium en individuele raadsleden op het gebied van positionering (binnen de gemeentelijke organisatie en naar de burgers), organisatie, werkwijze, processen en kaderstelling, door:

 • het mede bevorderen van het adequaat functioneren van de raad en de raadsfracties, inzake de effectiviteit van de bijdrage aan het besluitvormingsproces en de gemeentelijke planning- en controlfunctie;
 • het kunnen benoemen van maatschappelijke dilemma’s en het kunnen vertalen daarvan in een strategische procesmatige aanpak;
 • het analyseren van het externe functioneren van de raad, adviseren over verbetering van de organisatie, werkwijze en communicatie;
 • het adviseren van de raad over (nieuwe) vormen van het betrekken van burgers bij de lokale politiek en het initiëren van vormen van dialoog;
 • het mede zorgdragen voor een optimale afstemming tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie en een effectieve inschakeling;
 • het adviseren over te voeren onderzoek door de raad;
 • het evalueren van werkprocessen en het formuleren en implementeren van verbetervoorstellen.

Het strategisch ondersteunen en adviseren van raadswerkgroepen, door:

 • het inhoudelijk voorbereiden en organiseren van werkbijeenkomsten van raad en raadswerkgroepen;
 • het voeren van overleg met sectoren (sectorhoofden en afdelingshoofden) over de wijze van verlenen van bijstand aan raad en raadsfracties en verstrekken van informatie;
 • het functioneel begeleiden van de medewerkers van de raadsgriffie en van de ambtenaren belast met ambtelijke bijstand aan de raad;
 • het genereren van informatie en onderzoeksgegevens betreffende de aan de werkgroepen toegewezen thema’s;
 • het identificeren van de belangrijkste politieke keuzemogelijkheden bij een bepaald thema en vertaling hiervan in discussienotities;
 • het verzorgen van rapportages van raadswerkgroepen;
 • het vormgeven aan de communicatie over het werk van de raadswerkgroepen.

Het adviseren van de raad als strategische procesadviseur en procedurebewaker over uit te brengen raadsprogramma’s, het besluitvormingsproces en procedures, door:

 • het signaleren van ontwikkelingen en thema’s betreffende de positie van de raad;
 • het gevraagd en ongevraagd verlenen van bijstand en verstrekken van informatie aan de raad, commissies en fracties;
 • het informeren en mede adviseren bij de totstandkoming van de strategische planning;
 • het (doen) zorgdragen voor effectieve en eenduidige agendering en voor afdoende voorbereiding van besluitvorming.

Het adviseren van individuele raadsleden door:

 • het functioneren als vraagbaak op velerlei terrein en hen zo nodig door kunnen verwijzen binnen de ambtelijke organisatie;
 • het ondersteunen van fracties en individuele raadsleden bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen, moties etc.;
 • het vervullen van een vertrouwensfunctie bij het optreden van dilemma’s.
 • het verzorgen van vorming- en opleidingsprogramma’s voor raadsleden.

Het adviseren en ondersteunen van het presidium (in deze functie als secretaris van het presidium).
Bij afwezigheid van de griffier ben jij de eerste plaatsvervanger. Je werkt dan ook zeer nauw samen met de griffier en treedt daarbij op als sparringpartner.

Jouw profiel
Wij zoeken iemand met een WO werk- en denkniveau.

Je hebt aantoonbaar ervaring in advisering op strategisch niveau binnen een (lokale) overheidsorganisatie waarbij je een duidelijke visie hebt op het functioneren van de lokale democratie in een veranderende samenleving. Deze visie draag je overtuigend uit. Je hebt veel affiniteit met bestuurlijke aangelegenheden en je hebt een sterk ontwikkelde sensitiviteit voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en risico’s. Je bent vaardig in het opbouwen en onderhouden van netwerken op alle ambtelijke en bestuurlijke niveaus. Je hebt grote betrokkenheid bij de stad Eindhoven. Je bent bereid om buiten reguliere kantooruren te werken.

Ons aanbod
We bieden je een werkomgeving met de nodige dynamiek en aandacht en ruimte voor doorontwikkeling. En een salaris dat is gebaseerd op functionele schaal 13, afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5837,- bruto per maand (bij 36 uur per week).

Als je wilt solliciteren kan dat uitsluitend rechtstreeks bij gemeente Eindhoven via de link: https://www.tangram-tis.nl/10537/Vacatures&location=internet.
Reacties per mail worden niet in behandeling genomen.

Reageren kan tot 3 november 2017. De selectiegesprekken worden gepland in week 46 (eerste ronde) en week 47 (tweede ronde).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met Jeanke Verbruggen, Senior raadsadviseur/plaatsvervangend griffier, telefoonnummer
040-238 2541. Wil je meer informatie over de procedure, neem dan contact op met Werk@eindhoven.nl, telefoonnummer 040-238 4440.

Toelichting

De griffie als autonome organisatie-eenheid binnen de gemeente Eindhoven.
De raadsgriffie is een autonoom organisatie-onderdeel binnen de gemeentelijke organisatie, dat dient als ondersteuningspunt voor de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functies. De griffie adviseert over werkprocessen en procedures, organiseert deze processen en verzorgt de logistieke ondersteuning.

De werkprocessen van de raad kennen grofweg drie fases: voorbereiding, meningsvorming en besluitvorming. In iedere fase is een specifieke taak voor de griffie weggelegd.

De raad laat zich bij zijn werk onder meer bijstaan door raadswerkgroepen. De algemeen beleidsinhoudelijke en secretariële ondersteuning daarvan wordt verzorgd door de griffie, met name door de raadsadviseur; de specialistisch inhoudelijke ondersteuning (ambtelijke bijstand) van de raad wordt betrokken van de ambtelijke organisatie, onder leiding van de gemeentesecretaris.

De griffie opereert binnen de gemeenteraad in het complexe, politieke krachtenveld tussen politieke fracties, waarbij fundamentele politieke verschillen een rol spelen. Zij vervult daarbij een belangrijke schakel- en spilfunctie. De griffie vervult daarnaast een duidelijke intermediaire rol tussen raad en presidium enerzijds en college en ambtelijke organisatie anderzijds; hier kunnen belangentegenstellingen optreden waarbij van de griffie gevraagd wordt hiermee adequaat te kunnen omgaan. De griffie opereert verder in een maatschappelijke omgeving waarin inwoners en instellingen de gemeenteraad steeds vaker benaderen met vragen, verzoeken en initiatieven. Zij vervult daarbij tevens een gidsfunctie. Het vraagt ook van de griffie een duidelijke, strategische visie op de gevolgen van veranderende samenleving voor de positie van de gemeenteraad.

De raadsgriffie wordt bestuurlijk aangestuurd door het presidium uit de gemeenteraad (bestaande uit de fractievoorzitters uit de raad, met de burgemeester als adviseur). De nieuwe collega wordt secretaris van het presidium.

Er is geen hiërarchische relatie met het college van burgemeester en wethouders. De raadsgriffie staat onder leiding van de raadsgriffier. De griffier is, namens de raad, gemandateerd om te beslissen op het niveau van de directieraad. Bij afwezigheid van de griffier is de nieuwe collega de eerste plaatsvervanger van de raadsgriffier.

De functies binnen de raadsgriffie zijn verder: raadsgriffier, senior raadsadviseur, 2 x secretaris meningsvormende vergadering (raadscommissies), secretaresse/medewerker raadsondersteuning en secretaris rekenkamercommissie.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Eindhoven is bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis. En barst van de energie. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hier hand in hand. Dat DNA zit ook in de genen van de gemeente. We experimenteren en innoveren volop. Met én voor de stad, steeds in een andere rol en in wisselende netwerken. De passie, het vakmanschap en de talenten van onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Die geven we dan ook de ruimte. Want we hebben maar één doel: samen Eindhoven beter en sterker maken.

meer over Gemeente Eindhoven

Adres

Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven

14 040