Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente de BiltVoorzitter en twee leden rekenkamercommissie

Voorzitter en twee leden rekenkamercommissie

Vacature

Algemene informatie

De Bilt is een groene gemeente in het midden van de provincie Utrecht. Ze bestaat uit 6 kernen met ieder een eigen identiteit. De gemeente is in 2001 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten De Bilt en Maartensdijk. Ze telt zo’n 43.000 inwoners en beslaat een oppervlakte van 67 km2. De gemeente heeft een rijke historie en kenmerkt zich onder meer door een bosrijke omgeving, goede verbindingen en huisvest nationale instituten zoals het RIVM en het KNMI.


Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van de gemeente De Bilt doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid. De commissie ondersteunt de gemeenteraad, maar is onafhankelijk en bepaalt haar eigen (onderzoeks-)agenda. Eind 2018 heeft de commissie een zelfevaluatie uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de commissie nuttig en gewaardeerd werk levert, van hoge kwaliteit.

De leden van de Rekenkamercommissie worden benoemd door de raad. De commissie bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee gemeenteraadsleden.

De gemeenteraad is op zoek naar een:

 Voorzitter en twee leden rekenkamercommissie

Functie

De leden en voorzitter van de Rekenkamercommissie geven in gezamenlijkheid uitvoering aan de Verordening op de Rekenkamercommissie De Bilt 2019 voor wat betreft in ieder geval de volgende activiteiten:

 1. Het opstellen van een onderzoeksplan en bepalen van de onderzoeksonderwerpen, alsmede het voorbereiden en opstellen van een onderzoeksopzet voor de individuele onderzoeken;
 2. Het bewaken van de voortgang van het onderzoek en de daarmee verband houdende budgetten;
 3. De (tussentijdse) communicatie richting de gemeenteraad;
 4. Het (mede-)schrijven van en zorgdragen voor rapportages van de rekenkamercommissie;
 5. Het in voorkomende gevallen zelf uitvoeren van onderzoek.

Voor de voorzitter geldt voorts dat deze:

 1. Zorgdraagt voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming;
 2. Regelmatig overleg voert met de secretaris van de commissie.


Competenties

Van zowel de leden als de voorzitter wordt verwacht dat zij:

 1. Ervaring hebben met het doen of begeleiden van (Rekenkamer-)onderzoek;
 2. Kennis hebben van het functioneren van de lokale overheid, met bij voorkeur ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 3. Uitgebreide kennis (expertise) hebben van één of meerdere beleidsvelden binnen de lokale overheid;
 4. Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een positief kritische grondhouding;
 5. Oog hebben voor een vernieuwende manier van onderzoek en verslaglegging;
 6. Beschikken over een HBO of WO werk- en denkniveau, met een proactieve houding;

Voor de voorzitter geldt daarnaast dat deze:

 1. Ervaring heeft met het voorzitten van vergaderingen en andere aspecten van het voorzitterschap;
 2. Beschikt over een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk inzicht.


Wij streven naar een commissie met een diverse samenstelling en expertise op verschillende beleidsvelden binnen de lokale overheid.

Tijdsbeslag en vergoeding

De commissie vergadert 8 à 9 keer per jaar. Conform de door de raad vastgestelde verordening op de Rekenkamercommissie, ontvangen de leden een maandelijkse vergoeding van € 249,70. Dit komt overeen met een tijdsbesteding van 6 tot 8 uur per maand. De voorzitter ontvangt een maandelijkse vergoeding van € 312,10 (8 tot 12 uur per maand). Reiskosten worden vergoed op basis van een reële declaratie.

Benoeming vindt plaats voor een periode van 3 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging.

Onverenigbaarheden

Zowel de leden als de voorzitter hebben de afgelopen vijf jaar geen functies uitgeoefend die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente de Bilt en door de gemeente gesubsidieerde instellingen, in de weg kan staan.

Procedure

Voor de voorzitter en de leden wordt een parallel traject doorlopen. De eerste gespreksronde staat gepland op vrijdag 1 maart 2019. Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op vrijdag 8 maart 2019.

Reageren en informatie

Reageren kan tot en met dinsdag 19 februari 2019. Richt u daartoe een motivatiebrief inclusief recent CV aan de gemeenteraad van de gemeente de Bilt. Dit kan door gebruik te maken van het mailadres raadsgriffie@debilt.nl.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Gea Schuurman van Gemeente de Bilt ( 030 - 22 89 411)

Over de organisatie

De gemeente De Bilt kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We handelen dan ook zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de burger. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en onze structuur is zodanig ingericht dat we alle publieksgerichte diensten via één centrale balie aanbieden. De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten, de inzet van beschikbare middelen en het daadkrachtig functioneren van de afdeling.

meer over Gemeente de Bilt

Adres

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

030 2289411