Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Amsterdam(Senior) Beleidsadviseur Wonen ( 18080061)

(Senior) Beleidsadviseur Wonen ( 18080061)

Vacature

(Senior) Beleidsadviseurs Wonen (6fte)
32-36 uur
Vacaturenummer: 18080061


De functie
Als adviseur

Als adviseur ben je verantwoordelijk voor het informeren van de wethouder, het college en het management. Je weet de juiste informatie boven water te krijgen, kunt dit structureren en weet dit helder en beknopt te beschrijven in bestuurlijke adviezen. Dankzij jouw inspanning kunnen weloverwogen besluiten genomen worden. Je wordt enthousiast van een dynamische werkomgeving met een gevarieerd werkpakket. Je werkt makkelijk samen met collega’s, bestuurders, partners en inwoners en werkt graag in teamverband aan een eindproduct. Je kunt helder en duidelijk schrijven en communiceren. Verder vind je het een uitdaging om nieuwe werkzaamheden op te pakken.

In het bijzonder zijn we opzoek naar adviseurs voor de volgende thema’s:

 1. Beleidsadviseur Rijk/Regio
 • We zoeken een relatiemens die veel plezier heeft in het leggen van contacten en een netwerk heeft in de regio en/of het Rijk.
 • Op het terrein van Wonen ben jij degene die zeer goed op de hoogte is van alle ontwikkelingen en opgaven op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Je legt snel de verbanden tussen de verschillende opgaven en weet deze te vertalen in een agenda met concrete acties voor bestuurders en collega’s.
 • Werkt nauw samen met collega’s en partners aan regionale/overstijgende vraagstukken: zoals herziening woningruimteverdeling, betaalbaarheid middensegment en woningbouw.
 1. Beleidsadviseur stadsdelen
 • Een accounthouder/ linking pin voor een specifiek stadsdeel, waarbij het belangrijk is om goede verbindingen te kunnen leggen en onderhouden op verschillende niveaus tussen de collega’s in de stadsdelen en Wonen.
 • Adviseren en ondersteunen van het stadsdeel, van portefeuillehouder tot gebiedsteams op het hele terrein van Wonen. Van inhoudelijke input leveren op gebiedsplannen en gebiedsagenda’s tot advisering herhuisvesting waaronder peildatum bij sloop of renovatie van woningen en tijdelijke verhuur.
 • Meedenken en adviseren over lange termijn ontwikkeling van bepaalde gebieden en buurten en vice versa input leveren aan stedelijke woondoelstellingen en opgaven, en mede invulling geven aan het meer gebiedsgerichte werken van de directie wonen.
 1. Beleidsadviseur Betaalbaarheid
 • Op het terrein van Wonen ben jij degene die zeer goed op de hoogte is van alle ontwikkelingen en opgaven op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Je legt snel de verbanden tussen de verschillende opgaven en weet deze te vertalen in een agenda met concrete acties voor bestuurders en collega’s.
 • In het bijzonder ben je zeer goed op de hoogte van de opgaven, ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van betaalbaarheid. Je bent een creatieve denker en hebt innovatieve ideeën over hoe betaalbaar wonen in de stad vergroot kan worden dan wel beter geborgd kan worden.
 1. Senior Beleidsadviseur Woonruimteverdeling en Toewijzing
 • Coördineren van de werkzaamheden van het beleidsteam Woonruimteverdeling en Toewijzing (WRV&T).
 • Strategische en tactische advisering in zake WRV&T.
 • Toezicht op kwaliteit en planning van de werkzaamheden, toezicht houden op de termijnagenda.
 • Bijdragen aan het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen en doorontwikkeling Sociaal Domein.
 • Bevorderen van de samenhang in de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid en uitvoering op het gebied van Wonen, Zorg, Jeugd, opvang en inkomen.
 1. Senior Beleidsadviseur Omgevingswet

We zoeken een ervaren beleidsadviseur met juridische affiniteit die er plezier in heeft en in staat is:

 • (Ontwikkelingen van) wet- en regelgeving en de implicaties daarvan voor bewoners én het woonbeleid te doorgronden. Daarbij denken we nu specifiek aan de omgevingswet en ontwikkelingen rond duurzaamheid, tegelijkertijd zijn ook woningwet, huisvestingswet en bouwbesluit hierbij een belangrijk kader.
 • Kansen, bedreigingen en noodzakelijk veranderingen/aanpassingen die volgen uit deze ontwikkelingen te signaleren en bestuur en organisatie creatief en resultaatgericht te adviseren over hoe hierop te anticiperen.
 • Samenwerking tot stand te brengen met andere disciplines en belangen binnen en buiten de gemeente Amsterdam om bij dit soort ontwikkelingen waar mogelijk samen op te trekken en tot een gedragen en gewogen advies te komen.
 1. Senior Beleidsadviseur Stadsdelen & Participatie
 • Naast het invullen van een stadsdeelaccount voor een specifiek stadsdeel (zie vacature beleidsadviseur stadsdelen), in de eerste periode de coördinatie van de werkzaamheden van de zeven stadsdeelaccounts. O.a. Overzicht houden van termijnagenda en de planning van de bestuurlijke producten.
 • Trekker en medeopsteller van een plan hoe het gebiedsgerichte werken meer geïntegreerd kan worden binnen de organisatie van Wonen.
 • Het opzetten en trekken van een stedelijk overleg stadsdelen.
 • Participatie binnen de organisatie van Wonen verder vorm en inhoud geven, zodat Amsterdammers meer kunnen meedenken over wonen in de stad. Door o.a. nieuwe methodieken/tools en best practices vanuit andere disciplines en organisaties te introduceren.


Wij vragen
Van alle vacatures vragen wij aantoonbare recente werkervaring op het gevraagde beleidsterrein:

 • Afgeronde wo-opleiding.
 • Een stevige gesprekspartner op basis van kennis en autoriteit.
 • Brede kennis over vastgesteld beleid, wet- en regelgeving van het woon- en ruimtelijk domein.
 • Meerjarige ervaring bij (overheids)instantie in het onafhankelijk adviseren van bestuur en management.
 • Sterk gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Actief volgen van ontwikkelingen in het vakgebied en dit kunnen vertalen in concrete acties en adviezen. Binnen het complexe speelveld goed overzicht houden en heldere analyses maken;
 • Een sterke verbinder tussen betrokken en nieuwe partijen.
 • Het bouwen, onderhouden ben benutten van uiteenlopende netwerken binnen en buiten de gemeente.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.


Competenties

 • Overtuigingskracht.
 • Initiatief nemen.
 • Samenwerken.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Analytisch vermogen.
 • Creativiteit.
 • Flexibiliteit.


Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris voor de functies Beleidsadviseur Rijk/Regio, Beleidsadviseur stadsdelen en Beleidsadviseur Betaalbaarheid minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week. Voor de functies Senior Beleidsadviseur Woonruimteverdelingen Toewijzing, Senior Beleidsadviseur Omgevingswet en Senior Beleidsadviseur Stadsdelen & participatie bedraagt het salaris minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.520,- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.


De organisatie
Directie Wonen

Momenteel staat het onderwerp Wonen veel in de belangstelling. Wonen houdt zich bezig met beleid, uitvoering en handhaving om wonen in een ongedeeld Amsterdam mogelijk te maken. De druk op de woningmarkt is groot, wat de nodige uitdagingen met zich mee brengt. Wonen is een dynamische organisatie waar men zich bezighoudt met een uiteenlopend aantal onderwerpen. Er wordt gewerkt aan het huisvesten van verschillende groepen evenals het vergroten van de mogelijkheden voor deze groepen (bijvoorbeeld ouderen, statushouders, jongeren, middeninkomens en leraren). Er worden afspraken gemaakt met de corporaties en particuliere verhuurders, er wordt veelvuldig onderzoek gedaan en indien nodig wordt actief gehandhaafd om illegale woonsituaties, zoals toeristische verhuur, overbewoning of leegstand te beperken. De kwaliteit van het bestaande aanbod wordt gemonitord en waar mogelijk wordt ingezet op duurzaamheid.

Strategie & Beleid
De afdeling Strategie & Beleid ondersteunt en adviseert de wethouder en het college. Actuele thema´s waar aan wordt gewerkt zijn onder andere betaalbaarheid, samenwerkingsafspraken met corporaties en huurders, programma woningkwaliteit, programma ouderhuisvesting, advisering woningbouwprogrammering, de herziening van het woningruimteverdelingsysteem, onderzoek Wonen in Amsterdam, en het vergroten van het aanbod middenhuur.

Informatie
Voor nadere informatie over functie 4 kunt u contact opnemen met Loes Olgers, 0622788182.

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact met Bas van Leeuwen (na 10 augustus i.v.m. vakantie), tel: 0653485724. Kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze gemeente.

Gezien de opgaven bij Wonen is het van belang dat de nieuwe collega’s snel inzetbaar zijn. Ervaring met het gevraagde dossier is dan ook een van de belangrijkste selectiecriteria.
Wij verzoeken u duidelijk aan te geven in uw brief voor welke van de 3 vacatures u in aanmerking wilt komen.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor één van deze zes functies? Reageer dan uiterlijk 2 sept 2018 via het online sollicitatieformulier onder vermelding van Beleidsadviseurs Wonen (6fte) - 18080061 en de naam van de functie waarvoor je in aanmerking wilt komen.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Natalia Eijpe van Gemeente Amsterdam ( 033 820 02 58)