Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmsterdamSenior adviseur Informatiebeheer

Senior adviseur Informatiebeheer

Vacature

Senior adviseur Informatiebeheer

32 - 36 uur


De functie van senior adviseur informatiebeheer gaat over initiëren, ontwikkelen, coördineren, controleren en begeleiden, in de stad en bij het SAA. Van deze senior wordt een belangrijke bijdrage verwacht in de uitvoering en methodeontwikkeling van toezicht en daarmee in de doorontwikkeling van de afdeling tot een expertisecentrum op het gebied van duurzame toegankelijkheid van informatie. De senior adviseur werkt intensief samen met de Informatievoorzieningseenheden, CIO-office en andere controllers in de stad en draagt bij aan het draagvlak voor informatiebeheer-by-design bij de directies/clusters.


De functie

De afdeling Toezicht, Beleid en Advies (TBA) van het Stadsarchief Amsterdam (SAA) geeft vorm aan de regierol van de gemeentearchivaris op het gebied van concern breed informatiebeheer. Toezicht is daarin een noodzakelijk onderdeel van het kwaliteitssysteem van informatievoorziening. Dit kan door toepasbare kaders en beleid op te stellen, door bij te dragen aan informatiebeheer-by-design en aan een integraal control-instrumentarium.


Als senior adviseur informatiebeheer draag je bij aan doelen van het jaarplan en programmering van het toezicht op informatiebeheer in de stad. Hierbij coördineer je de uitvoering en behartig je de concernkaderstelling informatiebeheer. Tevens geef je functionele sturing aan de adviseurs van het team.

Je ontwikkelt methoden en instrumenten van toezicht, beleid en advies, in samenwerking met concerncontrols en de eerste lijn. Daarbij adviseer je op tactisch en strategisch niveau op het gebied van informatiemanagement, -beleid en -architectuur en wet- en regelgeving.

Op deze manier initieer je de doorontwikkeling van de afdeling naar een expertisecentrum duurzame toegankelijkheid en creëer je draagvlak binnen de gemeente.


Wij vragen

 • Wo-werk- en- denk­ni­veau, met bij voor­keur een op­lei­ding op het ge­bied van in­for­ma­tiema­na­ge­ment.
 • Ken­nis van en er­va­ring op ge­meen­te­lijk ni­veau met:
 • stra­te­gisch in­for­ma­tie- en ar­chief­be­leid;
 • pro­gram­maplan­ning, -re­a­li­sa­tie, -rap­por­ta­ge en –be­wa­king;
 • on­der­zoek en me­tho­de- en in­stru­men­t­ont­wik­ke­ling;
 • on­der­hou­den van een func­ti­o­neel net­werk;
 • ad­vi­se­ren, voor­lich­ten en ver­an­de­ren.
 • Er­va­ring met toe­zicht­hou­den­de func­tie strekt tot aan­be­ve­ling.


Competenties

 • Re­la­tie­be­heer
 • Re­sul­taat­ge­richt
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen
 • Over­tui­gings­kracht
 • Ster­ke com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­de.


Wij bieden

 • Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal € 4.022,- en maxi­maal € 5.520,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • De ge­meen­te Am­ster­dam kent pri­ma op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den plus een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Deze se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den be­staan o.a. uit op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en het In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get. Dit is een vrij be­steed­baar bud­get. Je kunt bij­voor­beeld zelf be­slis­sen wan­neer je het bud­get wil la­ten uit­be­ta­len en hoe­veel ex­tra ver­lof je no­dig hebt.


De organisatie

Het Stadsarchief Amsterdam is één van de grootste archiefinstellingen van Nederland. Er werken hier ongeveer 80 medewerkers. De focus van de organisatie ligt de komende jaren op de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. Daarbij is het essentieel dat de informatie betrouwbaar en authentiek is. Daar sluit de opdracht van de afdeling Toezicht, Beleid en Advies (TBA) op aan.


De afdeling ondersteunt de gemeentearchivaris in zijn taak van kaderstelling en toezicht op het gebied van informatiebeheer van de gemeente Amsterdam. Met andere woorden; het bewaken van de randvoorwaarden die nodig zijn om de kwaliteit van het informatiebeheer te borgen. Dit met als doel dat gemeentelijke informatie optimaal wordt beheerd zodat de informatie toegankelijk is voor het intern en extern functioneren van de gemeente. Intern voor optimale uitvoer van processen en besluiten. Extern dient de informatie ons democratisch rechtsbeginsel, het biedt de burger transparantie en mogelijkheden voor participatie.


Bij de afdeling TBA werken 7 medewerkers, 2 senior adviseurs en 5 adviseurs.


Vragen over deze vacature

Neem voor vragen contact op met Margriet van Gorsel, hoofd Toezicht Beleid en Advies, bereikbaar op 06-22895030 of m.van.gorsel@amsterdam.nl of kijk op de website.


Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 30 juni2019 via het online sollicitatieformulier.


Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.