Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmsterdamDirecteur Sport & Bos

Directeur Sport & Bos

Vacature

Directeur Sport & Bos

36 uur per week

Vacaturenummer: 19050312

De functie

De directeur rapporteert aan de Stedelijk Directeur Sociaal en maakt onderdeel uit van het MT van het cluster Sociaal. De directeur geeft leiding aan het MT van Sport & Bos bestaande uit zes leden.

Jouw uitdagingen voor de komende periode zijn:

 • Actief bijdragen aan de integrale opgaven en doorontwikkeling van het organisatieonderdeel Sociaal.
 • Verzakelijking van de dienstverlening, met oog voor de menselijke maat.
 • Moderniseren van de beleidsfunctie.
 • Uitvoering geven aan de relevante maatschappelijke opgaven in de stad.
 • Ontwikkelen van een strategische visie voor een toekomstbestendige organisatie.


Wij vragen

 • Een stra­teeg met ken­nis en ge­voel voor po­li­tie­ke en amb­te­lij­ke ver­hou­din­gen.
 • Een net­wer­ker met flair met af­fi­ni­teit met sport.
 • Er­va­ring met lei­ding­ge­ven aan een uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­tie.
 • Er­va­ring in een po­li­tie­ke/?be­stuur­lij­ke con­text.
 • Er­va­ring met stra­te­gi­sche her­o­riënta­tie en po­si­ti­o­ne­rings­vraag­stuk­ken.
 • Ken­nis van de stad Am­ster­dam en het ge­heel van op­ga­ven en ont­wik­ke­lin­gen in de stad kun­nen over­zien.
 • Ken­nis van en/??of af­fi­ni­teit met het ter­rein van in­no­va­tie, di­gi­ta­li­se­ring, mo­der­ni­se­ring en or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling.


Competenties 

Strategisch denken/analyseren

 • Be­schikt over een scherp, ana­ly­tisch ver­mo­gen, weet te pri­o­ri­te­ren, is be­sluit­vaar­dig en heeft door­zet­tings­ver­mo­gen.
 • Is in staat ge­lijk­tij­dig te scha­ke­len op ver­schil­len­de ni­veaus, en ver­bin­ding te bren­gen tus­sen stra­te­gie en uit­voe­ring.
 • Is in staat het ge­heel aan ge­meen­te­lij­ke op­ga­ven te over­zien, weet daar­bin­nen de juis­te keu­zes te ma­ken en tot uit­voe­ring te bren­gen.


Leidinggeven

 • Is een in­spi­re­rend lei­der en coach en een op sa­men­wer­king ge­rich­te net­wer­ker en ver­bin­der.
 • Is om­ge­vings­sen­si­tief en houdt se­ri­eus re­ke­ning met de kri­tiek en in­put van­uit de werk­vloer en part­ners.
 • Is re­sul­taat­ge­richt en in staat ge­zag­heb­bend op te tre­den rich­ting het ei­gen clus­ter, de ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie, maar ook rich­ting ex­ter­ne par­tij­en.


Transformeren

 • Is een ma­na­ger met vi­sie, die door con­sis­tent han­de­len in staat is om in­grij­pen­de ver­an­de­rings­pro­ces­sen in gang te zet­ten en suc­ces­vol af te ron­den.
 • Be­schikt over uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en in­le­vings­ver­mo­gen.


Samenwerken/verbinden

 • Is in staat sa­men­wer­king tot stand te bren­gen en co­a­li­ties te bou­wen.
 • Heeft een breed net­werk en weet dit in te zet­ten.
 • Kent het op­tre­den in de open­ba­re ruim­te en is in staat de me­de­wer­kers op dit ter­rein in hun kracht te zet­ten en een goed voor­beeld te ge­ven.


Wij bieden 

 • De aan­stel­ling van de di­rec­teur ge­schiedt vol­gens het be­leid van de ge­meen­te Am­ster­dam voor top­func­ti­o­na­ris­sen. De be­noe­mings­ter­mijn is vijf jaar voor 36 uur in de week.
 • De functie is ingeschaald in salarisschaal 16 met een maximum maandsalaris van € 7.921,- bruto per maand.
 • Bovenop het salaris kent de gemeente Amsterdam een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van het salaris. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen.


De organisatie 

In het sociaal domein staat het ‘doen’ centraal: wat kan het cluster doen voor de burgers en met welk resultaat? Het versterken van de uitvoering is daarvoor cruciaal door verbetering van de samenwerking van de professionals binnen en tussen de verschillende domeinen.

Het cluster Sociaal staat voor grote innovaties. De komende jaren wordt gewerkt aan verbetering van het stelsel, waarbij integraliteit centraal staat. Het cluster Sociaal bestaat uit de directies: Werk, Inkomen, Participatie, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Sport en Bos, Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) en Subsidies & Inkoop Sociaal.

De directie Sport en Bos

Bij de Directie Sport en Bos zijn ruim 300 medewerkers werkzaam, die met trots bijdragen aan een sportieve stad.

Sport en Bos bestaat uit de afdelingen:

 • Am­ster­dam­se Bos
 • Sport­be­leid en ont­wik­ke­ling
 • Sport­hal­len en -par­ken
 • Sport­punt
 • Sport­sti­mu­le­ring
 • Zwem­ba­den


In de visie ‘De Sportieve Stad’ heeft de directie een sportbeleid geformuleerd dat gebaseerd is gebaseerd op 3 pijlers, te weten Sportparticipatie, Sportinfrastructuur en Topsport. Deze moeten ervoor zorgen dat Amsterdam de alom erkende sportstad blijft, die uitnodigt tot (sportief) bewegen door een beweegvriendelijke en –stimulerende inrichting van de openbare ruimte, een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur en een rijk en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor alle Amsterdammers.

Sport heeft een belangrijke functie in het sociaal domein en de medewerkers zijn trots op de hun voorzieningen. Middels innovatieve toepassingen worden werkprocessen geoptimaliseerd en hospitality-trainingen dragen bij aan een nog meer klantgerichte benadering.

Het Amsterdamse Bos vervult een belangrijke regionale functie bij natuureducatie, recreatie en evenementen.

Sollicitatieprocedure 

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur jouw sollicitatie en cv uiterlijk 16 juni naar top.vacatures@amsterdam.nl

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature

Neem voor vragen contact op met Babette des Bouvrie, management development adviseur, bereikbaar op 06-28364248. Of kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.