Gemeente Veenendaal

Een voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

warning Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • room Veenendaal
 • query_builder 40 uur
 • school WO

Vacature

favorite_border Toevoegen aan favorieten

De organisatie

Het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal heeft op 23 september 2020 besloten om een nieuwe stichting op te richten voor de uitvoering van de welzijnstaken (hierna te noemen “de Stichting”). Op dit moment richt de, in augustus gestarte, directeur-bestuurder de Stichting in zodat per 1 januari 2021 de Stichting operationeel is.

De Stichting krijgt de opdracht de instroom naar individuele zorg en ondersteuning door professionals te verlagen en afschaling mogelijk te maken. Dit doet de Stichting door, in samenspraak met ketenpartners (zorgpartners, toegangsloket voor Wmo, CJG Veenendaal, toegangsloket voor Economie&Werk, toegangsloket voor schuldhulpverlening en anderen) gericht vorm te geven aan goede algemene voorzieningen waar inwoners langer terecht kunnen en eerder naar kunnen terugkeren. De ketenpartners en de Stichting passen continu het aanbod op de behoefte aan en versterken de sociale basis zodanig dat het aanbod van individuele ondersteuning kan worden gecombineerd met algemene voorzieningen. Onder “de sociale basis” verstaan we het geheel van organisaties, bedrijven, religieuze instellingen, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente Veenendaal. Voor de afschaling draagt de Stichting niet alleen verantwoordelijkheid. Ook de toegangsloketten en de gecontracteerde zorgaanbieders dragen hierin verantwoordelijkheid, wat door de gemeente vastgelegd wordt in samenhangende afspraken.

De opdracht is gebaseerd op vier pijlers die bijdragen aan het versterken van de sociale basis: sociale leefbaarheid, vrijwilligers, langer thuis en opvoeden en opgroeien. De Stichting krijgt een aantal basistaken en daarnaast de mogelijkheid markttaken/ innovatietaken uit te voeren.

De basistaken van de Stichting richten zich op het versterken van de sociale basis met als doel zorg voorkomen (preventie) en afschalen van maatwerk mogelijk maken.

De directeur-bestuurder is in dienst van de gemeente Veenendaal. Formeel is de gemeente opdrachtgever en de Stichting opdrachtnemer. De gemeente en de Stichting zullen uitdrukkelijk vormgeven aan het partnerschap. De ondersteuning met betrekking tot de bedrijfsvoering is deels binnen de gemeente georganiseerd. Daarnaast worden er per jaar prestatieafspraken gemaakt, waarbij ‘tellen en vertellen’ van belang is. Er wordt gewerkt met een effectmonitor.

De Stichting heeft een taakstellend budget van ongeveer € 2 miljoen.

De Raad van Toezicht

De Stichting wil graag een betrokken en deskundige Raad van Toezicht vormen met aanwezigheid van voldoende lokale kennis. De Raad van Toezicht is inhoudelijk betrokken en draagt bij aan een professionele organisatie die een belangrijke rol speelt in het maatschappelijke veld van Veenendaal. In de Raad van Toezicht dient voldoende ruimte te zijn om met elkaar van gedachten te wisselen. Tevens zullen er voldoende verschillende informele momenten ingebouwd worden om de Stichting beter te leren kennen.

De Raad van Toezicht bewaakt de doelstelling, geeft goedkeuring aan het strategisch beleid en denkt mee met de directeur-bestuurder over de koers van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichting en heeft een adviserende rol binnen de stichting.

De directeur-bestuurder is primair verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en neemt alle besluiten die daartoe nodig zijn. De Stichting werkt volgens het model van de Governancecode Sociaal Werk.

Samenstelling

De Raad van Toezicht zal bestaan uit een voorzitter en twee leden.

Het is wenselijk bij de samenstelling van de Raad te streven naar een goede vertegenwoordiging van relevant geachte specifieke kennis- en ervaringsgebieden. Vanzelfsprekend kan een toezichthouder kennis en ervaring op meerdere gebieden inbrengen. We streven ernaar dat elk lid van de Raad van Toezicht naast de nodige bestuurlijke ervaring in ieder geval affiniteit heeft met het sociaal maatschappelijk veld.

Taken

De leden van de Raad van Toezicht zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

 • Binnen het kader van de wet- en regelgeving is het de primaire taak van de Raad van Toezicht om toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder, inclusief de maatschappelijke en financiële prestaties.
 • Het optreden als toezichthouder en adviseur van de directeur van de Stichting. De Raad van Toezicht beslist in deze rol over de benoeming, schorsing en het ontslag van de directeur-bestuurder. De bevoegdheid tot het vaststellen van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor de directeur-bestuurder komt toe aan het college van B&W, op voorstel van de Raad van Toezicht.
 • Het optreden als opdrachtgever voor de externe accountant. De Raad van Toezicht beslist in deze rol over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant.
 • Het overeenkomstig de statuten (artikel 14.1) al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de directeur-bestuurder door de Raad van Toezicht en het college van B&W.
 • Het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn.
 • Het functioneren als strategisch klankbord voor de directeur-bestuurder: mee kunnen denken – met name in de oriënterende, meningvormende sfeer – met de directeur-bestuurder op het terrein van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerking met andere organisaties.
 • De leden voorzien in de advies- en klankbordfunctie en in de functie van toetser en toezichthouder.
 • De Raad van Toezicht is een belangrijke schakel tussen gemeente (college van B&W), Stichting Veens Welzijn, maatschappelijke partners en de samenleving.

De Raad van Toezicht is in haar geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar taken. Binnen de Raad zal gewerkt worden vanuit drie rollen, te weten: voorzitter, secretaris en lid. Elk lid van de Raad van Toezicht is aanspreekbaar voor het gehele werkgebied van de Raad.

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de Raad zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder te functioneren.

Profiel algemeen

De toezichthouders die wij zoeken zijn vanuit hun specifieke expertise in staat om integraal, en hun eigen vakgebied overstijgend, toezicht te houden. De toezichthouders zijn in hun optreden sterk gericht op samenwerking en samenhang.

Voor het functioneren van de Raad is een goede teamsamenstelling van belang: de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

Functie-eisen:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • nauwe betrokkenheid en affiniteit met de dienstverlening;
 • maatschappelijk actief;
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en directeur- bestuurder; bekendheid met de issues van governance;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Profiel specifiek

De Raad streeft naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden.

Om alle aandachtsgebieden in de Raad belegd te hebben zoeken wij expertise op de volgende terreinen:

 • financiële en bedrijfseconomische kennis;
 • ervaring in het Sociaal Domein;
 • kennis van organisatieontwikkeling en bestuurlijke ervaring;
 • oog voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan op de arbeidsmarkt, organisatie en personeel en met de doelstelling en taken van de stichting in het bijzonder;
 • ervaring in een politieke context en gewend om in een gesubsidieerde omgeving te werken;
 • ervaring vanuit een omgeving met veel vrijwilligers;
 • ondernemerschap, oog voor innovatie en de verbinding naar maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • bekendheid met de lokale situatie en de netwerken rondom welzijn, zowel op inhoudelijk als op  politiek bestuurlijk niveau;
 • beschikken over een aantal voor de organisatie relevante netwerken op strategisch niveau.

De voorzitter heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Toezicht te leiden en is voor de directeur-bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd deze profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

In het bijzonder dient de voorzitter:

 • het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder en de interactie die plaats dient te vinden tussen deze beide organen van de Stichting;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om de Raad van Toezicht als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van de Raad van Toezicht te komen;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.

Vergoeding

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant.

Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 - 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Mocht u de akte van oprichting en de opdracht Welzijn willen ontvangen, dan kunt u deze opvragen via karinmulder@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 18 oktober.  

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).

Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van het desbetreffende vacaturenummer) en een cv indienen:

 • vacaturenummer 7254: Voorzitter Raad van Toezicht    
 • vacaturenummer 7263: Leden Raad van Toezicht  

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:

Sluiting reactietermijn: zondag 18 oktober  

Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: eind oktober                    

Bespreken shortlist: 5 november (zonder kandidaten)            

Selectiegesprekken bij de Stichting: 9 november (middag)

11 november (ochtend)     

Kennismaking andere leden: week van 16 november

Benoeming per: 15 december door het college van B&W   

Start: z.s.m

Na de gesprekken doet de selectiecommissie een beargumenteerde voordracht aan het college van B&W. Het college neemt op basis van het advies van deze commissie een besluit over de benoeming van de voorzitter en twee nieuwe toezichthouders.

Over de organisatie

Veenendaal is dynamischer dan ooit. We zijn hard op weg naar 70.000 inwoners. Het stadscentrum wordt vernieuwd. Een stad van aanpakken en doorpakken, een stad met een ondernemend en sociaal karakter.

meer over Gemeente Veenendaal >
Adres
Raadhuisplein 1
3901 GA Veenendaal

Gerelateerde vacatures